مقاله ارزيابي توان بازدارندگي ترشحات ريشه ارقام برنج (.Oryza sativa L) بر خصوصيات علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان بازدارندگي ترشحات ريشه ارقام برنج (.Oryza sativa L) بر خصوصيات علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله دگرآسيبي
مقاله سوروف
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي آزادگله محمد‌علي
جناب آقای / سرکار خانم: متين اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي محتواي فنوليک اسيد ترشحات ريشه سه رقم برنج (ندا، تايچانگ و سپيدرود) با استفاده از روش کروماتوگرافي مايع با کارکرد بالا (HPLC) و ارزيابي توان دگرآسيبي آنها روي خصوصيات رشدي علف هرز سوروف آزمايشي با آرايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار طي سال ۱۳۸۷در آزمايشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري انجام شد. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان از معني دار بودن همه اثرات ساده و متقابل در صفات مورد مطالعه داشت. رقم تايچانگ در بيش از نيمي از صفات اندازه گيري شده اثرات بازدارندگي بيشتري نسبت به رقم ندا و سپيدرود داشت به طوري که ترشحات ريشه رقم تايچانگ با ۶۰٫۴۰ درصد بيشترين و رقم سپيدرود با ۶۰٫۰ درصد کمترين تاثير بازدارندگي را بر طول ريشه چه علف هرز سوروف داشتند. در مورد وزن خشک گياهچه نيز رقم تايچانگ و رقم سپيدرود به ترتيب با ۹۰٫۲۹ و ۶۰٫۲ درصد بازدارندگي بيشترين و کمترين درصد بازدارندگي را داشتند. در مورد سرعت و درصد جوانه زني بذر سوروف نيز نتايج بيانگر بازدارندگي بالاي رقم تايچانگ بود (به ترتيب با ۹۰٫۵۰ و ۹۰٫۳۱ درصد). در مورد صفات فيزيولوژيک علف هرز سوروف نظير محتواي کلروفيل و نيتروژن برگ رقم ندا به ترتيب با ۲۰/۵۸ و ۸۰/۴۳ درصد بازدارندگي بيشترين تاثير بازدارندگي را داشت و در هر دو صفت رقم سپيدرود با ۷۰٫۱ و ۳۰٫۱۱ درصد بازدارندگي حداقل تاثير را بر علف هرز سوروف از خود نشان داد. تجزيه ترشحات ريشه ارقام برنج با استفاده از روش HPLC نشان داد که بيشترين محتواي فنوليک اسيد (۰۸۵٫۶ ميلي گرم در ليتر عصاره) متعلق به رقم تايچانگ و کمترين آن (۲۰۱٫۰ ميلي گرم در ليتر عصاره) مربوط به رقم ندا بوده  است.