مقاله ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملكرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا قرمز
مقاله تاج خروس
مقاله توان رقابتي
مقاله عملکرد دانه و بيولوژيک
مقاله مدل افت عملکرد
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله سرعت رشد گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف هاي هرز يكي از مشكلات مهم در توليد لوبيا قرمز مي باشند كه باعث كاهش كمي و كيفي اين محصول مي گردد. آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران جهت ارزيابي قدرت رقابتي ارقام مختلف لوبيا قرمز با تاج خروس ريشه قرمز انجام گرفت. در اين آزمايش ۵ سطح تراكم صفر، ۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ بوته تاج خروس در متر مربع با ۳ رقم لوبيا قرمز شامل دو رقم بوته اي اختر و لاين D81083 و يک رقم نيمه رونده صياد به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک كامل تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين آزمايش تاثير تراكم تاج خروس بر روي شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملكرد دانه و بيولوژيک لوبيا مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در تراكم ۳۲ بوته تاج خروس در مترمربع، رقم صياد و لاين D81083 به ترتيب بيشترين و كمترين شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را داشتند. عملكرد دانه و بيولوژيک ارقام لوبيا قرمز با هم تفاوت معني دار داشتند و لاين D81083 كمترين ميزان عملكرد دانه و بيولوژيک را توليد كرد. تراكم ۳۲ بوته تاج خروس در متر مربع عملكرد دانه ارقام صياد، اختر و لاين D81083 را به ترتيب حدود ۴۲، ۵۷ و ۷۲ درصد كاهش داد. عملكرد دانه ارقام لوبيا قرمز نسبت به عملكرد بيولوژيک بيشتر تحت تاثير افزايش تراكم علف هرز تاج خروس قرار گرفت و افت عملكرد دانه شديدتر از افت عملكرد بيولوژيک بود. بر اساس ضرايب مدل افت عملكرد (a و m) در بين ارقام لوبيا قرمز، رقم صياد بيشترين و لاين D81083 كمترين قدرت رقابت را با تاج خروس داشت. لاين D81083 حداكثر افت عملكرد دانه و بيولوژيک را داشت. همچنين رقم صياد و لاين D81083 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر روي بيومس و شاخص سطح برگ تاج خروس داشتند كه بيانگر توانايي رقابت بيشتر رقم صياد با تاج خروس است.