مقاله ارزيابي توان ريزغده هاي دورگه به عنوان غده بذري در توليد سيب زميني و مقايسه آنها با والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان ريزغده هاي دورگه به عنوان غده بذري در توليد سيب زميني و مقايسه آنها با والدين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر حقيقي
مقاله ريزغده دورگه
مقاله غده بذري
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده جابر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي امكان استفاده از ريزغده در توليد سيب زميني، ۹ خانواده از ريزغده ها شامل دورگه هاي دزيره × پاييزه، كايزر× پاييزه، آئولا × پاييزه، كايزر × آئولا، آئولا × دزيره و دراگا × دزيره و آزاد گرده افشان هاي دزيره، آئولا و كايزر با پنج رقم كلوني آئولا، كايزر، دزيره، دراگا و آستريكس در قالب طرح آزمايشي حجيم شده با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي مورد مقايسه قرار گرفتند. يادداشت برداري ها شامل عملكرد تک بوته، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته و تعداد غده در بوته بود. نتايج نشان داد كه از نظر عملكرد تک بوته, ارتفاع بوته، تعداد ساقه و تعداد غده در بوته اختلاف معني داري در بين تيمارها وجود دارد. رقم دزيره با ۵۵۷ گرم در بوته و پس از آن دورگه هاي دزيره × پاييزه و كايزر × پاييزه با ۵۴۹ و ۴۴۵ گرم در بوته بالاترين عملكرد تک بوته را داشتند. كمترين عملكرد مربوط به دورگه هاي دزيره × آئولا و پاييزه × آئولا بود. دورگه دزيره × پاييزه از بيشترين و رقم دراگا و آزاد گرده افشانهاي كايزر از حداقل ارتفاع بوته برخوردار بودند. آستريكس و دزيره با متوسط ۴٫۵ و ۴٫۴ عدد بيشترين تعداد ساقه را دارا بودند. از نظر تعداد غده، دورگه هاي دزيره × پاييزه با ميانگين ۲۰ غده در بوته و رقم دراگا با ۴٫۶ غده در بوته به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد غده در بوته را داشتند. ضرايب همبستگي صفات، رابطه معني داري را بين عملکرد تك بوته با ارتفاع گياه و تعداد ساقه در سطح احتمال ۵% نشان داد. ارتفاع بوته همچنين همبستگي مثبت و معني داري با تعداد غده در بوته و تعداد ساقه داشت.