مقاله ارزيابي توان زيست محيطي مناطق خشك و نيمه خشك با استفاده از توانايي هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي : حوضه آبخيز بيرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان زيست محيطي مناطق خشك و نيمه خشك با استفاده از توانايي هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي : حوضه آبخيز بيرجند)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمايش سرزمين
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله توان زيست محيطي
مقاله مناطق خشك و نيمه خشك
مقاله بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسيار سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده انسان از سرزمين از دو جنبه مديريت سرزمين و نحوه بهره برداري از آن اهميت پيدا مي كند. ارزيابي توان زيست محيطي به عنوان راهكاري به منظور استفاده بهينه از امكانات آب و خاك و بررسي پيامدهاي زيست محيطي، مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه ارزيابي توان زيست محيطي حوضه آبريز بيرجند واقع در استان خراسان جنوبي با استفاده از روش روي هم گذاري نقشه ها بررسي شده است. شوري و قلياييت، عدم تكامل پروفيل خاك، بافت نامناسب خاك، بارندگي كم و پراكنده و فقدان پوشش گياهي مناسب از مهم ترين محدوديت هاي اساسي فعاليت هاي كشاورزي دشت بيرجند است. از تلفيق ۵ نقشه جهات جغرافيايي، شيب، ارتفاع، اجزاي واحد اراضي، پوشش گياهي و در نظر گرفتن ويژگي هاي اكولوژيك اقليمي، جمعيتي و هيدرولوژيكي، نقشه نهايي واحد هاي زيست محيطي و در خاتمه نقشه توان زيست محيطي حوضه آبريز بيرجند به دست آمده است. بخش عمده اي از اراضي اين حوضه، به استثناي بخش مركزي به دليل محدوديت هاي پيش گفته فاقد توان كاربري زراعي اند و فعاليت هاي كشاورزي به صورت فارياب فقط در محدوده آبخوان دشت بيرجند قابل پيش بيني است. كاربري زراعي ديم نيز در محدوده آبخوان و در سطح كمي بيشتر از آبخوان بر روي تراس هاي فوقاني و دشت هاي دامنه اي و مناطقي با خاكهاي عميق قابل اجراست. كاربري باغي در محدوده آبخوان و در دره ها و مظهر قنات هاي واقع در بخش كوهستاني و كاربري مرتعي و حيات وحش نيز در مناطق با شيب بيش از ۱۰ درصد قابل اجراست.