مقاله ارزيابي توان هيدروكربورزايي و شرايط رسوبگذاري سازند سرگلو در ميدان نفتي مسجدسليمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان هيدروكربورزايي و شرايط رسوبگذاري سازند سرگلو در ميدان نفتي مسجدسليمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروافتادگي دزفول
مقاله ميدان نفتي مسجدسليمان
مقاله سازند سرگلو
مقاله پتانسيل هيدروكربورزايي
مقاله محيط رسوبگذاري
مقاله پيروليز راك ايول
مقاله پيروليز
مقاله كروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند سرگلو به دليل ژرفاي بسيار زياد و گسترش محدود آن در فروافتادگي دزفول (منحصر به نواحي شمالي)، بسيار مورد توجه زمين شناسان و بويژه زمين شناسان نفت است. هدف از اين مطالعه، بررسي پتانسيل هيدروكربورزايي و شرايط رسوبگذاري سازند سرگلو در شمال فروافتادگي دزفول است. بدين منظور ۳۴ نمونه خرده سنگ حاصل از حفاري، از چاه هاي ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۶ ميدان نفتي مسجد سليمان كه لايه هاي ژوراسيك را قطع كرده اند، برداشت و تجزيه هاي ژئوشيميايي پيروليز راك ايول و پيروليز كروماتوگرافي گازي  Pyrolysis Rock-Eval 6 & PY-GC)، بر روي آنان صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه هاي بالا نشان مي دهد كه اين سازند با داشتن مقادير بالاي TOC، توان هيدروكربورزايي «بسيار خوب» دارد. استفاده از نمودار استاندارد ون كرولن تصحيح شده و همچنين نمودار HI در برابر Tmax به منظور بررسي كيفيت و بلوغ مواد آلي، نوع كروژن در چاه هاي ۳۰۹، ۳۱۰ و ۳۱۲ را مخلوطي از انواع III-IV معرفي مي كند. البته نوع اصلي كروژن در اين چاه ها نوع (تيپ) III-II مي باشد و علت اين اختلاف، كاهش مقادير پارامتر HI در نتيجه بلوغ حرارتي بالا است. در چاه ۳۱۶ كيفيت مواد آلي بهبود يافته است و كروژن هاي مورد مطالعه تلفيقي از كروژن هاي نوع III-II هستند. نمودار اسميت رسم شده براي نمونه ها نشان مي دهد كه در تمامي چاه ها، نسبت S1/TOC بيشتر از ۰٫۱ است و همه نمونه ها در ژرفايي قرار دارند كه شرايط لازم براي زايش هيدروكربور را دارند. نسبت Pr/n-C17 در برابر نسبت Ph/n-C18 حاصل از تجزيه هاي تكميلي نشان مي دهد كه محيط رسوبگذاري اين سازند در بيشتر رخساره ها محيط دريايي است. بررسي پيروگرام ها و ترموگرام هاي حاصل نشان مي دهد كه آلكان هاي عادي در اين طيف ها فراواني كربن هاي C15-C20 را دارند؛ اين در حالي است كه تركيب هاي عادي آلكان هاي سنگين و بسيار سنگين فراواني بسيار ضعيفي دارند. اين امر به دليل بلوغ بالاي حرارتي است كه سازند يادشده تحمل كرده است. در پايان مي توان گفت كه به طور كلي سازند سرگلو در ميدان نفتي مسجدسليمان به دليل موقعيت خاص ميدان در فروافتادگي دزفول متفاوت از ديگر ميادين نفتي عمل كرده و داراي پتانسيل هيدروكربوري بسيار بالايي است و با توجه به ژرفاي بسيار زياد و واقع شدن در پايان پنجره نفتي در مرحله گاز زايي قرار گرفته است.