مقاله ارزيابي توزيع فضايي و مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني شهر شيراز با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توزيع فضايي و مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني شهر شيراز با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله GIS
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله شهر شيراز
مقاله ايستگاه هاي آتش نشاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ببراز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربري هاي امدادي با توجه به فعاليت هايي كه بر عهده دارند، نسبت به ساير خدمات شهري از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند. تحليل مکاني ايستگاه هاي آتش نشاني از نظر ايمني، دسترسي، ساختارهاي فضايي و كالبدي، عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي تواند در جهت کاهش آسيب پذيري شهر تا حد زيادي موثر باشد. انتخاب بهترين مکان براي ايستگاه هاي آتش نشاني تحت تاثير معيارها و ضوابط مختلفي از جمله شعاع پوششي، جمعيت و تراکم آن، نزديکي به شبکه معابر (دسترسي ها) و کاربري اراضي (همسايگي هاي سازگار و همسايگي هاي ناسازگار) هستند. بدين منظور و با توجه به معيارهاي مكان گزيني و با توجه به توانمندي ها و وضع موجود شهر و نيز با ارزيابي و تجزيه و تحليل وضعيت ايستگاه هاي آتش نشاني، نحوه توزيع مکاني و الگوي فضايي آنها مشخص گرديد و چنين نتيجه شد که تعداد ايستگاه هاي موجود شهر شيراز جهت پوشش کل شهر کافي نبوده و بيش از نيمي از محدوده فعلي شهر، خارج از شعاع پوشش استاندارد (۳ تا ۵ دقيقه) هستند و نيازمند مکان يابي ايستگاه هاي جديد مي باشند، تا بتوان زمينه اي فراهم آورد تا کل فضاي شهر تحت پوشش ايستگاه هاي موجود و پيشنهادي قرار گيرد. در اين مطالعه با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و تلفيق آن با قابليت هاي GIS براي مناطقي که خارج از شعاع عملکردي ايستگاه هاي موجود بودند، ايستگاه هاي جديدي مکان يابي گرديد.