مقاله ارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله توسعه پايدار
مقاله مدل تاپسيس
مقاله الگوي توسعه
مقاله آذربايجان غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله برنامه ريزي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي از طريق ۵۰ شاخص (جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي- درماني، زيربنايي، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدي) است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي است. از مدلهاي کمي برنامه ريزي از جمله تصميم گيريهاي چند معياره تاپسيس، ضريب آنتروپي، ضريب پراکندگي براي رتبه بندي شهرها استفاده شده است. بررسي ها نشان مي دهد شهر اروميه با دارا بودن ۸٫۳۳ درصد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه خيلي بالا قرار گرفته است. شهرهاي مياندوآب، نقده، سلماس، پيرانشهر، سيه چشمه و سردشت با دارا بودن ۹٫۲۱ درصد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه متوسط قرار گرفته اند. گروه چهارم توسعه يعني توسعه پايين شامل شهرهاي ماکو، شاهين دژ، قره ضياالدين، محمديار و تکاب، بازرگان، اشنويه و آواجيق است که ۲٫۱۱ از جمعيت شهري استان را شامل شده اند. اکثر شهرهاي استان در سطح توسعه خيلي پايين قرار دارند به گونه اي که از ۳۶ شهر استان ۱۸ شهر با ۷٫۵ درصد از جمعيت شهري استان در اين سطح از توسعه قرار گرفته اند. در نتيجه در شاخص هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي – درماني، فرهنگي، زيربنايي و حمل و نقل و ارتباطات به ترتيب شهرهاي ربط، سردشت، اروميه، شوط، اروميه، اروميه و اروميه برخوردارترين و شهرهاي باروق، گردکشانه، تازه شهر، گردکشانه، سيلوانه، آواجيق و ربط به ترتيب محروم ترين شهرها مي باشند. ضريب همبستگي محاسبه شده بين توسعه شاخص هاي تلفيقي و تعداد جمعيت ۹۷۴٫۰ با سطح اطمينان ۹۹ درصد است. بنابراين يافته ها بيانگر توسعه شهرهاي بزرگ و عدم توسعه شهرهاي کوچک است. اين نتايج بيانگر آن است به لحاظ توسعه کلي الگوي فضاي ناحيه اي در پهنه استان الگوي مرکز – پيرامون است. يعني هر چقدر به طرف شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعيتي، اداري و اقتصادي نزديک تر شويم شهرها توسعه يافته تر مي شوند.