مقاله ارزيابي تکنولوژي ريزآرايه هاي اليگونوکلئوتيدي در تشخيص باکتري هاي پاتوژن منتقله از طريق غذا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تکنولوژي ريزآرايه هاي اليگونوکلئوتيدي در تشخيص باکتري هاي پاتوژن منتقله از طريق غذا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز آرايه هاي اليگونوکلئوتيدي
مقاله پاتوژن هاي منتقله از طريق غذا
مقاله ۲۳S rDNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشار ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري انيس
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روش هاي سنتي در تشخيص باکتري هاي پاتوژن منتقله از طريق غذا بسيار وقت گير و زمانبر مي باشند، بنابراين استفاده از روش هاي دقيق و قابل اطمينان در تشخيص پاتوژن هاي ميکروبي مورد نياز است. هدف از اين پژوهش طراحي پرايمرهاي يونيورسال براي تکثير ژن۲۳S rDNA  و هيبريديزاسيون ريز آرايه هاي اليگونوکلئوتيدي به منظور ارزيابي کارايي و عملکرد توالي ۲۳S rDNA در تشخيص باکتري هاي منتقل شونده از طريق غذا مي باشد.
مواد و روش ها: با مقايسه نواحي ثابت و متغير ژن۲۳S rDNA  از ۹ گونه باکتري پاتوژن منتقله از طريق غذا و با استفاده از اطلاعات موجود در بانک ژني، طراحي پروب هاي اليگونوکلئوتيدي با استفاده از نرم افزار Vector NTI صورت گرفت. پروب هاي اليگونوکلئوتيدي براي هر گونه از باکتري ها (مجموعا ۲۸ پروب) براي اتصال به غشاي نيتروسلولزي استفاده شد.PCR  از ژن مذکور با استفاده از یک جفت پرایمر یونیورسال نشان دار شده توسط Digoxigenin  صورت گرفت. سپس محصولات بدست آمده با آرايه هاي نوکلئوتيدي متصل به غشاي نيتروسلولزي هيبربد گرديدند.
يافته ها: در اين مطالعه از اشريشيا کلي، ليستريا مونوسيتوژنز، انتروکوکوس فکاليس، ويبريو کلرا، شيگلا ديسانتري، استافيلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتريکا، پروتئوس ولگاريس و باسيلوس سرئوس به عنوان شايع ترين باکتري هاي پاتوژن منتقله از طريق غذا استفاده گرديد. نتايج نشان داد که به استثناي شيگلا ديسانتري ساير باکتري ها قادر به تشخيص و شناسايي توسط ريز آرايه هاي اليگونوکلئوتيدي مي باشند. حساسيت روش ريز آرايه ها ۱۰۳ واحد تشکيل دهنده کلني (CFU) محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ۲۳S rDNA، به دليل داشتن نواحي متغيير کافي و همچنين با استفاده از پرايمرهاي يونيورسال و تکثير نواحي حفاظت شده ژن ياد شده مي توان در تشخيص باکتري هاي پاتوژن استفاده نمود. بنابراين تکنيک ريزآرايه هاي اليگونوکلئوتيدي يک روش سريع و قدرتمند در تشخيص اين پاتوژن ها مي باشد.