مقاله ارزيابي تکنولوژي هاي پيشرفته توليد با استفاده از مدل ترکيبي برنامه ريزي احتمالي و تصميم گيري چند معياره فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تکنولوژي هاي پيشرفته توليد با استفاده از مدل ترکيبي برنامه ريزي احتمالي و تصميم گيري چند معياره فازي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چند معياره فازي
مقاله برنامه ريزي خطي با محدوديت هاي احتمالي
مقاله متغيرهاي کلامي
مقاله روش ارزش فعلي
مقاله تورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي گجوان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ارزيابي و انتخاب تکنولوژي هاي پيشرفته توليد مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مدلي ترکيبي که شامل دو مرحله بوده و هم معيارهاي اقتصادي و هم معيارهاي استراتژيکي را در ارزيابي لحاظ مي کند، ارايه کرده ايم. درمرحله اول، با توجه به محدوديت ها و ويژگي هاي هر طرح و با استفاده از برنامه ريزي خطي با محدوديت هاي احتمالي، مقادير توليد، سطوح موجودي و کمبود براي هر طرح بدست آمده و بر اساس آنها ارزش فعلي بهينه هر طرح محاسبه مي شود. در مرحله دوم مقادير ارزش فعلي طرح ها (که در مرحله نخست بدست آمده است) به عنوان معيار اقتصادي و همچنين اهدف استراتژيکي که از انتخاب طرح ها مورد نظر است، به عنوان معيارهاي استراتژيک ، در نظر گرفته مي شود. سپس با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره فازي، طرح ها بر اساس امتيازاتي که در قبال هر يک از معيارهاي استراتژيک و همچنين معيار اقتصادي کسب کرده اند، رتبه بندي شده و بهترين طرح انتخاب مي شود. در پايان نيز با ذکر يک مثال عددي نحوه استفاده از مدل تشريح شده است.