مقاله ارزيابي ثبات شاخص هاي مزيت نسبي صادرات و توليد خرماي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ثبات شاخص هاي مزيت نسبي صادرات و توليد خرماي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ثبات
مقاله خرما
مقاله صادرات و توليد
مقاله مزيت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش کشاورزي در ميان بخش هاي اقتصادي ايران جايگاه ويژه اي دارد. ايران از ديرباز يکي از توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ خرما مي باشد اما سود حاصل از درآمدهاي بدست آمده از صادرات خرما کم و با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است. براي پاسخ به اين سوال استراتژيک در پژوهش حاضر شاخص هاي مختلف مزيت نسبي صادراتي خرماي ايران از جمله مزيت نسبي آشکار شده(RCA) ، مزيت نسبي آشکار شده متقارن (RSCA) و ميچيلي (Michaely) و شاخص هاي مزيت در توليد از جمله مزيت در کارايي فني(TEI) ، مزيت در مقياس (SAI) و ضريب مکان (LQ) براي سال هاي ۱۹۶۱ ۲۰۰۵ محاسبه شدند و ثبات اين شاخص ها با استفاده از آماره ضريب تغييرات مورد ارزيابي قرار گرفت. مقادير شاخص هايRCA ، RSCA،Michaely ، SAIو LQ در اکثر سال هاي مورد مطالعه، نشان از مزيت نسبي خرماي ايران دارد. از سوي ديگر ايران در تمام سال هاي مورد مطالعه فاقد مزيت در کارايي فني خرما مي باشد. در دوره زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ شاخص هايRCA ، RSCA، Michaely، TEI و LQ بيشترين ثبات را داشتند. اتخاذ راهبردهاي سياستي به منظور حفظ ثبات شاخص هاي مزيت خرماي ايران مي تواند جايگاه اين محصول را در سبد صادرات غيرنفتي بهبود دهد.