مقاله ارزيابي جداسازي واحدهاي اكوسيستمي جنگل هاي پايين بند کناره خزري و ارتباط آن ها با برخي ويژگي هاي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي جداسازي واحدهاي اكوسيستمي جنگل هاي پايين بند کناره خزري و ارتباط آن ها با برخي ويژگي هاي خاک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه گونه هاي اكولوژيك
مقاله طبقه بندي
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله ويژگي هاي خاک
مقاله جنگل هاي خزر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچ يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنيار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمجيديان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي جداسازي واحدهاي اكوسيستمي و تعيين رابطه آن ها با ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيكي خاک،  مساحت ۲۶۸٫۷ هکتار از جنگل هاي پايين بند خانيکان چالوس مورد بررسي قرار گرفت. شمار ۶۰ قطعه نمونه با روش نمونه برداري تصادفي – سيستماتيك و با سطح نمونه ۴۰۰ مترمربع (۲۰*۲۰ متر) براي برآورد پوشش گياهي (درختي، درختچه اي و علفي) بکار گرفته شد. پوشش هاي گياهي با برنامه TWINSPAN (تجزيه و تحليل دوطرفه گونه هاي معرف) طبقه بندي و سپس گروه هاي اكولوژيك يا (واحدهاي اكوسيستمي) مشخص شد که حاصل نتايج، شکل گيري پنج گروه اكولوژيك بوده است. ويژگي هاي خاک شامل اسيديته، وزن مخصوص ظاهري، رطوبت اشباع، هدايت الکتريکي، کربن آلي، نيتروژن کل، ظرفيت تبادل کاتيوني، فسفرقابل جذب، بافت خاک، کربن و نيتروژن لاشبرگ، شمار و زيتوده کرم هاي خاکي در محيط آزمايشگاه مورد اندازه گيري قرار گرفته، و سپس با بهره گيري از تجزيه PCA ميزان همبستگي و پراکنش هر يک از گروه هاي اكولوژيك و متغيرهاي محيطي به طور جداگانه نسبت به محور اول و دوم بررسي شد و ملاحظه شد که گروه هاي اول، سوم و چهارم بيشترين همبستگي را با محور اول و گروه هاي دوم و پنجم بيشترين همبستگي را با محور دوم دارند. از مجموعه تجزيه و تحليل هاي آماري صورت گرفته در ارتباط با ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيكي خاک و ارتباط آن ها با گروه هاي اكولوژيك، اين طور مي توان نتيجه گرفت که اسيديته خاک، وزن مخصوص ظاهري، بافت خاک، نيتروژن لاشبرگ، فسفر قابل جذب، درصد کربن و نيتروژن خاک و ظرفيت تبادلي کاتيوني در لايه هاي مختلف خاک، از ويژگي هاي اصلي تغييرپذيري در بين گروه هاي اكولوژيك منطقه مي باشند.