مقاله ارزيابي جوانه زني و رشد رويشي گياه روناس .Rubia tinctorum L در غلظت هاي مختلف NaCl که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي جوانه زني و رشد رويشي گياه روناس .Rubia tinctorum L در غلظت هاي مختلف NaCl
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله روناس
مقاله عدد کلروفيل متر
مقاله مقاومت روزنه اي
مقاله وزن ويژه برگ و سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آذرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر سطوح مختلف NaCl بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه روناس Rubia tinctorum L. در دو آزمايش مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش اول در قالب طرح کاملا تصادفي و در چهار تکرار در شرايط آزمايشگاهي انجام گرديد، که تيمارها ۸ سطح شوري (۳۵ Dsm-1، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۰) بودند. در اين آزمايش درصد و سرعت جوانه زني، وزن خشک و طول ساقه چه و ريشه چه اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد با افزايش شوري ميزان صفات فوق کاهش يافت. بطوريکه درصد جوانه زني در سطح ۱۰ dSm-1  و سرعت جوانه زني و طول ساقه چه در سطح dSm-1 5 و طول ريشه چه در سطح dSm-125 کاهش معني داري داشت. آزمايش دوم نيز در يک طرح کاملا تصادفي و در چهار تکرار به روش کشت شني و در شرايط گلخانه اي انجام شد. در اين آزمايش سطوح مختلف شوري (۲۰Dsm-1 و ۱۵، ۱۰، ۰) بر شاخص هايي مانند عدد کلروفيل متر (SPAD)، مقاومت روزنه اي، وزن ويژه برگ، سطح برگ، نسبت طول ساقه به ريشه و نسبت قطر استوانه مرکزي به قطر کل مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش شوري مقاومت روزنه اي و وزن ويژه برگ افزايش يافت، در حاليکه تعداد انشعابات ساقه، سطح برگ، نسبت طول ساقه به ريشه، نسبت قطر استوانه مرکزي ريشه به قطر کل ريشه، وزن کل برگ هربوته، وزن کل ساقه و ريشه کاهش يافت.