مقاله ارزيابي حاصلخيزي خاک بر اساس فاکتورهاي فسفر، پتاسيم و مواد آلي براي گندم با استفاده از تکنيک فازي – AHP و GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۷۳ تا ۹۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي حاصلخيزي خاک بر اساس فاکتورهاي فسفر، پتاسيم و مواد آلي براي گندم با استفاده از تکنيک فازي – AHP و GIS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله منطق فازي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله حاصلخيزي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعمي ازغدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مکرم مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: معزي عبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تکنيک فازي براي تهيه نقشه ها در علوم مختلف بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه نقش موثر حاصلخيزي خاک در کشاورزي پيشرفته، تهيه نقشه حاصلخيزي خاک جهت برنامه ريزي بهتر براي استفاده از کودهاي شيميايي ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي بر آن است تا با تهيه نقشه حاصلخيزي خاک از نظر مواد آلي، فسفر و پتاسيم جهت کشت گندم در دشت شاوور استان خوزستان وضعيت منطقه را از نظر حاصلخيزي ارزيابي کرد. نقشه حاصلخيزي خاک با استفاده از منطق فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي تهيه گرديد. داده هايي ورودي شامل مقادير فسفر و پتاسيم قابل استفاده و مواد آلي از ۲۸۲ نقاط مطالعاتي خاک بود. در ابتدا درون يابي اين نقاط با استفاده از مدل IDW (وزن دهي عکس فاصله) در محيطGIS  انجام شد. سپس براي هر يک از فاکتورهاي مورد مطالعه يک تابع عضويت تعريف گرديد. در نهايت براي دستيابي به نقشه نهايي حاصلخيزي خاک در منطقه مورد مطالعه، از تکنيک AHP در نرم افزار Expert Choice با نرخ سازگاري ۰٫۰۵ استفاده شد. نتايج نشان داد که ۵۱، ۲۶، ۱۲ و ۱۱ درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتيب در گروه هاي خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط و خوب از لحاظ حاصلخيزي جهت کشت گندم قرار گرفتند. در مجموع مي توان گفت که تهيه نقشه حاصلخيزي بصورت تفکيکي مي تواند گامي اوليه و موثر در مطالعات حاصلخيزي خاک و استفاده بهينه از کودها مطرح باشد.