مقاله ارزيابي حذف رنگ از محلولهاي آبي توسط ستون بستر – ثابت كربن فعال با استفاده از مدل توماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي حذف رنگ از محلولهاي آبي توسط ستون بستر – ثابت كربن فعال با استفاده از مدل توماس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب رنگ
مقاله ستون بستر ثابت
مقاله مدل توماس
مقاله رنگهاي اسيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، جاذب مورد نياز براي حذف رنگهاي Acid Black1 و Acid Blue 113 با استفاده از فرايند شيميايي -گرمايي از مخروط درخت كاج تهيه گرديد و بعد از تعيين مشخصات شيميايي و فيزيكي، به منظور حذف رنگ مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه جذب هر دو رنگ در حالت منقطع به منظور تعيين مدل ايزوترمي مطلوب، صورت پذيرفت. همچنين جذب هر دو رنگ در حالت جريان پيوسته با استفاده از ستون بستر ثابت از كربن توليد شده، مطالعه گرديد. عملكرد ستون جاذب با تغيير متغيرهاي دبي، ارتفاع بستر جاذب و غلظت رنگ ورودي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه منحني هاي شكست ستون به متغيرهاي مطالعه شده وابسته است. رفتار ستون جاذب با استفاده از مدل توماس به روش غير خطي، بررسي و پارامترهاي مدل تعيين شد. مدل هاي ايزوترمي لانگمير و فروندليچ به منظور بررسي تعادل جذب، مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه جذب هر دو رنگ توسط جاذب، از مدل ايزوترمي لانگمير تبعيت مي كند. همچنين مدل توماس توانست به نحو قابل قبولي رفتار جذب رنگهاي مورد مطالعه را توصيف كند. مقادير ظرفيت ستون در جذب هر رنگ با مقادير ظرفيت ايزوترمي آن مقايسه گرديد.