مقاله ارزيابي حرکات صورت به وسيله نرم افزار فتوشاپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي حرکات صورت به وسيله نرم افزار فتوشاپ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب فاسيال
مقاله فتوشاپ
مقاله حرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمومني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آسيايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميررجب سحر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش هاي متعددي جهت مطالعه حركات صورت براي ارزيابي و درمان ضايعات عصب فاسيال تاكنون مطرح شده و نرم افزار فتوشاپ مي تواند به طور کمي حركات صورت را در ضايعات عصب فاشيال ارزيابي نمايد، به شرط آن که حرکات دوطرف صورت قرينه باشند.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، از حرکات صورت ۶۰ فرد سالم (۳۰ زن و۳۰ مرد) عکس گرفته و با استفاده از نرم افزار کامپيوتري فتوشاپ جا به جايي در حركات صورت اندازه گيري شد. اطلاعات توسط نرم افزار spss و از آزمون هاي آماري تحليل گرديدند.
نتايج: ميانگين جا به جايي ابروي راست و چپ به ترتيب ۱۰٫۶ و ۱۰٫۱ ميلي متر و ميانگين جا به جايي گونه راست و چپ به ترتيب ۹٫۴ و ۹٫۷ ميلي متر بود. ميانگين جا به جايي گوشه لب راست و چپ به ترتيب ۱۱٫۸ و ۱۱٫۵ ميلي متر بود. مقايسه ميانگين هاي مذكور، اختلاف معني داري نشان نمي دهند (P>0.05). هم چنين ميانگين فاصله لندمارک هاي دو طرف صورت (گوشه هاي چشم، گوشه هاي لب و چين گونه ها) تا محور وسط صورت مقايسه شده و در دو طرف صورت قرينه بودند.
نتيجه گيري: مي توان توسط نقاطي از صورت، حرکات صورت را به وسيله نرم افزار فتوشاپ اندازه گيري نمود. لذا اين روش ممکن است براي ارزيابي حرکات صورت در ضايعه عصب فاسيال و سينکنزيس استفاده گردد.