مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هاي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي حساسيت شاخص هاي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي طيفي گياهي
مقاله حجم سرپا
مقاله تابع حساسيت
مقاله رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات مهم بوم شناسان شناسايي بهترين شاخص ها جهت استفاده در تجزيه و تحليل هاي کمي جنگل و پوشش هاي گياهي مي باشد. هدف از اين تحقيق ارزيابي حساسيت شاخص هاي طيفي گياهي نسبت به مشخصه حجم سرپا، جهت انتخاب بهترين شاخص طيفي گياهي براي تهيه مدل حجم سرپا و مقايسه آن با مدل حاصل شده از روش رگرسيون بهترين زير مجموعه مي باشد. همچنين حساسيت اين شاخص ها نسبت به يكديگر با استفاده از تابع حساسيت نسبي ارزيابي شد. در اين مطالعه ۹۹ قطعه نمونه ۰٫۳۶ هكتاري به ابعاد ۶۰×۶۰ متر به روش خوشه اي پياده و اطلاعات قطر، نوع گونه و ارتفاع درختان شاهد و موقعيت مراكز قطعات نمونه برداشت شد. شاخص هاي طيفي گياهي مورد تحقيق نيز از داده هاي سنجنده ETM+ ايجاد گرديدند. به منظور بررسي همبستگي بين مشخصه هاي طيفي و حجم، ميانگين ارزش هاي رقومي (DN) قطعات نمونه برداشت شده زميني، از ۵ شاخص استخراج و در فرآيند مدل سازي به كار گرفته شدند. همچنين، جهت ارزيابي حساسيت شاخص ها از تابع حساسيت استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل حساسيت نشان داد كه مجموعه شاخص هاي NDWI و Greenness  در كل محدوده حجم سرپا، به ترتيب داراي حساسيت بيشتري در مقايسه با شاخص هاي DVI،RAI  وGEMI  نسبت به حجم سرپا در منطقه مورد مطالعه مي باشند. در نتيجه اين دو شاخص جهت تهيه برآورد مدل حجم سرپا با استفاده داده هاي ماهواره اي مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش بهترين زير مجموعه دو شاخص DVI و NDWI به عنوان بهترين مجموعه شاخص ها در برآورد حجم سرپا معرفي شدند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه كه مجموعه شاخص هاي NDWI و Greenness با ضريب تبيين اصلاح شده ۵۵٫۴ درصد نسبت به دو شاخص DVI و NDWI با ضريب تبيين اصلاح شده ۴۳٫۵ درصد بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمايند. اين نكته بيان گر اين مطلب است كه شاخص هاي طيفي گياهي انتخاب شده با استفاده از تابع حساسيت نسبت به روش رگرسيوني بهترين زيرمجموعه، بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمايند كه افزايش ۱۲ درصدي ضريب تبيين اصلاح شده بيانگر همين مطلب مي باشد. به طورکلي تابع حساسيت به دليل بيان تغييرات در کل دامنه مشخصه هاي كمي، وابسته نبودن به واحد و شدت شاخص هاي طيفي گياهي و انجام آزمون معني دار بودن از تابع هاي مناسب براي ارزيابي حساسيت شاخص ها و انتخاب بهترين شاخص ها در تجزيه و تحليل هاي کمي جنگل و پوشش هاي گياهي بسيار مفيد مي باشد.