مقاله ارزيابي حساسيت مناطق بيوکليمايي ايران به گرمايش جهاني با استفاده از مدل هولدريج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۹۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي حساسيت مناطق بيوکليمايي ايران به گرمايش جهاني با استفاده از مدل هولدريج
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوكليما
مقاله زيست بوم
مقاله سناريوهاي فرضي
مقاله هولدريج
مقاله آناليز حساسيت
مقاله گرمايش جهاني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا قابليتها و استعدادهاي نواحي مختلف زيست اقليمي ايران شناسايي و سپس درجه ناپايداري و شکنندگي آنها ارزيابي شد. براي رسيدن به اين هدف از داده هاي هواشناسي ۱۴۲ ايستگاه سينوپتيک و اقليم شناسي که اطلاعات کافي حداقل در يک دوره نرمال سي ساله (۱۹۶۵ـ ۱۹۹۵) را داشتند، استفاده شد. به منظور بررسي وضع موجود با استفاده از روش هولدريج که يک مدل اقليم حياتي است، نوع حوزه حياتي هر ايستگاه تعيين شد. مبناي طبقه بندي در اين روش بر اساس دو متغير بارش و دماي زيستي ساليانه است. در مرحله بعدي با استفاده از مدل فوق و اجراي سناريوهاي فرضي ميزان حساسيت نواحي مختلف اقليمي ايران ارزيابي شد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که برخي از نواحي زيست اقليمي ايران واقع در محورهاي کوهستاني زاگرس و البرز، ارتفاعات آذربايجان و خراسان شمالي که داراي چهار فصل منظم و داراي تيپ اقليمي معتدل سرد هستند، بيشترين تغييرات زيست اقليمي در شرايط گرمايشي را دارند. نواحي فوق که جزء زيست بوم هاي استپي کشور به شمار مي آيند، حساسيت زيادي را نسبت به ساير گروهها در برابر افزايش دما دارند. اين بررسي نشان مي دهد که زيست بوم هاي جنگلي ايران در شمال و غرب کشور نسبت به کاهش بارش حساستر بوده و نسبت به ساير زيست بوم ها از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند.