مقاله ارزيابي خصوصيات زراعي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي F6 مرتبط با آنها در تريتيکاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات زراعي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي F6 مرتبط با آنها در تريتيکاله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه عليت
مقاله تريتيکاله
مقاله دابل هاپلوئيد
مقاله عملکرد دانه و همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني سياره
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي خصوصيات زراعي هيجده لاين تريتيکاله مشتمل بر ۹ لاين دابل هاپلوئيد و ۹ لاين F6 خواهري، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که تفاوت بين لاين ها براي کليه صفات مورد مطالعه معني دار بود. لاين هاي دابل هاپلوئيد تفاوت معني داري با لاين هاي F6 از نظر کليه صفات به جز صفات تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه در سنبله داشتند. عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه درسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت همبستگي مثبت و معني داري داشت. بالاترين و پايين ترين وراثت پذيري عمومي به ترتيب با ۵/۹۹ درصد به صفت ارتفاع بوته و با ۶۱ درصد به صفت عملکرد دانه اختصاص داشت. نتايج حاصل از تجزيه عليت صفات باقيمانده در مدل رگرسيوني نشان داد که وزن دانه در سنبله بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه داشت. در مجموع لاين هاي دابل هاپلوئيد در صفات مورد ارزيابي نسبت به لاين هاي F6 برتري داشتند. بر اساس نتايج بدست آمده به نظر مي رسد که از دو صفت تعداد سنبله در واحد سطح و وزن دانه در سنبله مي توان به عنوان معيار انتخاب در برنامه هاي به نژادي تريتيکاله با هدف توليد ارقام پر محصول استفاده نمود.