مقاله ارزيابي خصوصيات شيميايي روغن استخراج شده از هشت رقم جديد دانه سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۷۲ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات شيميايي روغن استخراج شده از هشت رقم جديد دانه سويا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي شيميايي
مقاله ترکيب اسيدچرب
مقاله ترکيبات غيرصابوني شونده
مقاله دانه سويا
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي منفرد كيامهر
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سويا در اغلب کشورهاي جهان به منظور توليد روغن، پروتئين گياهي و علوفه کشت مي شود و روغن آن در بين منابع روغني مقام اول را دارد. با توجه به مقدار توليد آن ضرورت تعيين ارقامي از اين دانه روغني با عملکرد بالا در هکتار، درصد بالاي روغن و خصوصيات کيفي مناسب احساس مي گردد. لذا هدف از انجام اين تحقيق تعيين درصد روغن و ارزيابي خصوصيات شيميايي روغن هشت رقم جديد دانه سويا مي باشد.
مواد و روش ها: جهت ارزيابي کيفيت روغن استخراج شده از هشت رقم ۰۳۲, DPX, L11 ,Delsoy4210 ,M4 ,M9 , TNS56, J.K، شناسايي کمي و کيفي ترکيبات غيرقابل صابوني، شناسايي ترکيب اسيدچرب، تعيين ميزان فسفوليپيد، تعيين زمان مقاومت در برابر اکسيداسيون، انديس رفراکت، انديس پراکسيد و عدد اسيدي انجام شد. آزمايشات در قالب طرح پايه بلوک هاي کاملا تصادفي در ۴ تکرار انجام شد. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزارMSTAT_C   و مقايسه ميانگين ها با آزمون چنددامنه اي دانکن در سطح احتمال ۱% بررسي و ارقام برتر مشخص شدند.
يافته ها: مقدار روغن نمونه ها ۲۵-۱۷ درصد بدست آمد. واريته
 Delsoy4210 به علت دارا بودن بالاترين درصد روغن (%۳/۲۵)، بيشترين ميزان اسيد اولئيک (حدود ۲۶ درصد), کمترين ميزان اسيد آلفالينولنيک (۴۳/۷ درصد)، ميزان توکوفرول نسبتا بالا (حدود ۲۳ درصد از کل ترکيبات غيرصابوني شونده) و زمان مقاومت به اکسيداسيون درحدمطلوب (۰۴/۳ ساعت) به عنوان بهترين رقم سويا دراين تحقيق معرفي مي گردد. ضمنا رقم  DPXبالاترين ميزان ترکيبات فسفوليپيدي، M4 بيشترين مقاومت به اکسيداسيون و بالاترين درصد توکوفرول و ۰۳۲ بيشترين درصد اسيد لينولئيک را دارا مي باشند و از اين جهات حايز اهميت هستند.
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن ترکيبات اسيدهاي چرب و همچنين اجزاي ترکيبات غيرصابوني به خصوص توکوفرول هاي تشکيل دهنده و خصوصيات ديگر از جمله وجود فسفوليپيدها در نمونه ها مي توان اين ارقام را براي استفاده در محصولات و يا فرآيندهاي مختلف توصيه نمود.