مقاله ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کدو حلوايي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کدو حلوايي ايراني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي فيزيکوشيميايي
مقاله ترکيب اسيد چرب
مقاله دانه کدو حلوايي
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مشتاني ساره
جناب آقای / سرکار خانم: قراچورلو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کدو گياهي از خانوادهCucurbitaceae  با دانه هاي روغني مي باشد که روغن آن توسط کميسيون اتحاديه اروپا به عنوان يک روغن خوراکي پذيرفته شده است. با توجه به تنوع گونه اي کدو حلوايي، هدف از اين پژوهش تعيين درصد روغن ارقام مختلف دانه کدو حلوايي کشت شده در ايران و ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن هاي حاصله به عنوان منبع جديدي از روغن مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از ۶ رقم دانه کدو حلوايي کشت شده در مناطق مختلف ايران به منظور استخراج روغن به روش سوکسله استفاده گرديد. روغن استخراجي تحت يک سري آزمايشات فيزيکي و شيميايي چون تعيين ترکيب اسيد چرب، انديس رفراکت، انديس يدي، انديس صابوني، ترکيبات غير صابوني، رنگ، عدداسيدي، عدد پراکسيد و زمان مقاومت در برابر اکسيداسيون قرار گرفت.
يافته ها: راندمان استخراج روغن در ارقام مختلف ۴۷-۳۴ درصد تعيين گرديد. ترکيب اسيدهاي چرب روغن نشان داد که اولئيک اسيد و لينولئيک اسيد عمده ترين اسيدهاي چرب تک غيراشباع و چندغيراشباع اين روغن مي باشند که از نظر تغذيه اي نيز داراي اهميت فراوان هستند. ضمن اينکه نمونه D (بابل) به دليل دارا بودن درصد نسبتا بالاي روغن (۴۵%)، ترکيب اسيد چرب مطلوب، زمان پايداري بالاتر در برابر اکسيداسيون (۲۱٫۹۷ ساعت) بهترين نمونه معرفي مي گردد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده روغن دانه کدو حلوايي به دليل محتوي بالاي اسيدهاي چرب تک غيراشباع و چند غيراشباع، مي تواند به عنوان يک روغن با ارزش مورد توجه قرار گيرد.