مقاله ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي بعضي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي بعضي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه كلاستر
مقاله صفات كمي وكيفي
مقاله بادام
مقاله تجزيه عامل
مقاله همبستگي صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي قهفرخي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع مرفولوژيكي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام، آزمايشي روي ۵۵ رقم و ژنوتيپ بادام ايراني و خارجي انجام گرفت. در اين مطالعه ۲۹ صفت كمي و كيفي خشك ميوه و مغز و همچنين ۴ صفت فنولوژيك درخت مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات نشان داد كه ارقام و ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر كليه صفات مورد مطالعه با يكديگر داراي تفاوت معني دار هستند كه نشان دهنده وجود تنوع بين ارقام و صفات مورد بررسي است. صفاتي مانند وزن خشك ميوه، درصد مغز، درصد دو قلويي، سختي و ضخامت پوست چوبي، عادت رشد و زمان رسيدن كه ضرايب تغييرات بالاتري نشان دادند، داراي تنوع بالاتري بين ارقام و ژنوتيپ هاي مورد بررسي بودند. ضرايب همبستگي بين صفات اندازه گيري شده نشان دهنده وجود همبستگي مثبت يا منفي بين برخي صفات مهم بود. نتايج تجزيه كلاستر بر اساس تمام صفات اندازه گيري شده، ارقام را در فاصله اقليدسي ۲۵، به دو گروه اصلي تقسيم بندي كرد. با كاهش فاصله اقليدسي از ۲۵ به ۵، ژنوتيپ ها و ارقام به شش گروه اصلي تقسيم بندي شدند. از عوامل مهم تفكيك كلاسترهاي اصلي صفاتي از جمله طول، شكل و وزن خشك ميوه و مغز، درصد مغز، ميزان ضخامت و سختي پوست چوبي و زمان گل دهي بودند. تجزيه عامل توانست صفات مورد ارزيابي را به ۹ عامل اصلي كاهش دهد كه مجموعا ۸۳ درصد واريانس كل را توجيه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرايب بالاي ۰٫۶ به عنوان ضرايب عاملي معني دار در نظر گرفته شدند. بر اساس نتايج تجزيه عامل ها خصوصيات خشك ميوه و مغز شامل: طول، ضخامت (قطر)، وزن و اندازه خشك ميوه و ضخامت و سختي پوست چوبي، ميزان نقوش و شكاف در پوست چوبي، درصد مغز، طول، عرض و ضخامت (قطر) مغز، درصد دوقلويي، شكل خشك ميوه و مغز بيشترين سهم را در تفاوت بين ارقام و ژنوتيپ ها نشان دادند. با استفاده از سه عامل اصلي در تجزيه پلات ارقام و ژنوتيپ هايي با خصوصيات پوست نازك و كاغذي، طول خشك ميوه و مغز بلندتر، وزن و درصد مغز بالاتر از ارقام و ژنوتيپ هايي با پوست سخت، وزن مغز و درصد مغز پايين تر، طول ميوه و مغز كوچك تر ولي ضخامت و وزن خشك ميوه بيشتر و درصد دو قلويي بالاتر تفكيك گرديدند. بر اساس نتايج به دست آمده ارقام ʼشاهرود۱۲ ʻ، ʼشاهرود ۷ ʻ، ʼشاهرود ۸- ب، ʼزرقان ۷ ʻ، ʼفرانيس ʻ، ʼشاهرود۲۱ ʻ، ʼمامايي ʻ، ʼنان پاريلʻ، ʼمونتري ʻ، ʼسونورا ʻ، ʼني پلاس التراʻ، ʼيلداʻ و ژنوتيپ هاي کا-۱۲-۴-۴″، کا-۱-۱۶″، کا-۱۱-۴۰، کا-۱۰-۱۵ از نظر صفات خشك ميوه و مغز برتري نسبي نشان دادند.