مقاله ارزيابي خصوصيات مورفوفيزيولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۳۶ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات مورفوفيزيولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله خصوصيات مورفو فيزيولوژيک
مقاله عملکرد دانه و لوبيا سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي تاثير شاخص ‌هاي فيزيولوژيک بر عملکرد دانه از اهميت زيادي در گياهان زراعي برخوردار است. به منظور شناسايي خصوصيات مورفولوژيک و ارزيابي اثر برخي شاخص ‌هاي رشد و ضريب استهلاک نوري بر عملکرد دانه و اجزاي آن در لوبيا، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ روي تعداد ۴۶ لاين اميد بخش لوبيا سفيد به همراه دو رقم دهقان و دانشکده در قالب يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج اجرا شد. نتايج نشان داد که ژنوتيپ‌ هاي لوبيا از نظر صفات مورد ارزيابي داراي اختلاف معني ‌داري بودند. در ميان شاخص ‌هاي فيزيولوژيک، شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ همبستگي مثبت و معني‌ دار و ضريب استهلاک نوري همبستگي غير معني داري با عملکرد دانه داشتند. از بين اجزاي عملکرد و صفات مهم تاثيرگذار در عملکرد دانه، همبستگي مثبت و بسيار معني ‌دار به ترتيب در تعداد دانه در بوته، عملکرد بيولوژيک و تعداد غلاف در بوته با عملکرد دانه مشاهده گرديد. در بين ژنوتيپ ‌هاي مورد بررسي، ژنوتيپ هاي ۴٫۱، ۷٫۱ و ۶٫۷ به ترتيب با عملکرد ۱۱۶۹٫۱، ۱۱۶۰٫۲، ۱۱۵۴٫۴ گرم در متر مربع، پر محصول ‌ترين ژنوتيپ ‌ها شناسايي شدند. ژنوتيپ ۴٫۱ داراي بيشترين شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و عملکرد بيولوژيک نسبت به کليه ژنوتيپ هاي مورد بررسي بود. بر اساس نتايج اين تحقيق به نظر مي ‌رسد که با متمرکز کردن اهداف اصلاحي روي شاخص هاي فيزيولوژيک، مي ‌توان عملکرد دانه لوبيا را بهبود بخشيد.