مقاله ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي سويا در شرايط تنش کم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي سويا در شرايط تنش کم آبي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبي
مقاله سويا
مقاله شاخص باروري و شاخص مقاومت به تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي رشد و عملکرد دانه ۱۹ ژنوتيپ و لاين سويا در شرايط تنش کم آبي، سه آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آبياري در آزمايش اول تا سوم به ترتيب پس از ۵۰ (آبياري مطلوب)، ۱۰۰ (تنش متوسط) و ۱۵۰ ميلي متر (تنش شديد) تبخير از تشتک تبخير کلاس A انجام گرفت. نتايج نشان داد که اثر متقابل تنش کم آبي و ژنوتيپ تاثير معني داري بر تعداد دانه در واحد سطح، ميزان روغن و پروتئين دانه داشتند. تنش کم آبي تاثير معني داري بر تعداد گره، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غلاف در مترمربع، تعداد دانه در مترمربع، عملکرد دانه، شاخص باروري (نسبت وزن غلاف به وزن کل گياه)، عملکرد روغن و پروتئين داشت. بيشترين کاهش تعداد شاخه، تعداد غلاف در مترمربع، عملکرد دانه، شاخص باروري، عملکرد روغن و پروتئين در شرايط تنش شديد مشاهده شد. عملکرد دانه در شرايط تنش متوسط و شديد با شاخص هاي مقاومت به تنش (STI)، ميانگين بهره وري (MP)، ميانگين بهره وري هندسي (GMP)، همبستگي مثبت و معني داري داشت. در شرايط تنش متوسط، ژنوتيپ ال ۱۱ و در تنش شديد ژنوتيپ کلين عملکرد دانه بيشتري توليد کردند.