مقاله ارزيابي خطر ابتلا به اختلالات اسكلتي-عضلاني در يك شركت صنعتي با استفاده از روش هاي LUBA و QEC و مقايسه نتايج آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خطر ابتلا به اختلالات اسكلتي-عضلاني در يك شركت صنعتي با استفاده از روش هاي LUBA و QEC و مقايسه نتايج آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسكلتي-عضلاني
مقاله روش QEC
مقاله روش LUBA
مقاله پوسچر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: كيانفر علي
جناب آقای / سرکار خانم: افسرطلا بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اختلالات اسكلتي-عضلاني (MSDs) از دلايل عمده بروز ناتواني كارگران، افزايش غرامت هاي پرداختي و كاهش بهره وري در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع اختلالات اسكلتي – عضلاني و ارزيابي ريسك ابتلا به اين اختلالات با استفاده از روش هاي LUBA و QEC و مقايسه نتايج آنها، در ميان اپراتورهاي يك شركت صنعتي در ايران انجام شده است.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي-تحليلي تعداد ۱۱۵ اپراتور در ۱۵ شغل مورد بررسي قرار گرفتند. براي تعيين ميزان شيوع اختلالات اسكلتي-عضلاني از پرسشنامه نورديك و براي ارزيابي وضعيت ارگونوميكي ايستگاه هاي كاري از دو روش QEC و LUBA استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آماره هاي همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه نورديك، ۴/۸۱ درصد از افراد مورد مطالعه طي ۱۲ ماه گذشته حداقل در يكي از نواحي ۹ گانه دستگاه اسكلتي- عضلاني دچار درد و ناراحتي بوده اند. نتايج حاصل از ارزيابي با استفاده از روش QEC و LUBA نشان داد كه به ترتيب ۳/۷۱ و ۳۵/۲۴ درصد از گروه هاي كاري در سطح اولويت اقدام اصلاحي چهار قرار دارند.
نتيجه گيري: ارزيابي ها نشان داد ميزان مطابقت يافته هاي پرسشنامه نورديك با سطح اولويت تعيين شده بوسيله QEC نسبت به LUBA بيشتر است. با توجه به يافته هاي اين مطالعه و نظر به اينكه در روش LUBA صرفا به بررسي پوسچر پرداخته مي شود استفاده از اين تكنيك در مشاغل نيازمند جابجايي مكرر بار، استاتيك و طولاني مدت پيشنهاد نمي گردد