مقاله ارزيابي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله منطق فازي
مقاله تصميم گيري چند معياره فازي
مقاله تابع عضويت
مقاله هراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي عقدا سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، ارزيابي خطر زمين لغزش در بخشي از حوزه آبخيز هراز با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي است. ابتدا نقاط لغزشي با استفاده از عکس هاي هوايي و بازديدهاي ميداني مشخص و در پي آن نقشه پراکنش زمين لغزش منطقه تهيه شد. هر يک از عامل هاي موثر بر وقوع زمين لغزش از قبيل (شيب، جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا، سنگ شناسي، کاربري اراضي، فاصله از گسل، فاصله از جاده و فاصله از آبراهه) به عنوان يک لايه اطلاعاتي در محيط GIS رقومي و به منظور انجام تحليل هاي مبتني بر تئوري مجموعه هاي فازي استفاده گرديد. تحليل هاي فازي با استفاده از نرم افزار Matlab 7.1 و پس از تعيين توابع عضويت براي هر يک از عامل هاي تاثير گذار در وقوع زمين لغزش صورت پذيرفت. سپس خروجي اين نرم افزار که درجه خطر محاسبه شده براي هر پيکسل در نقشه محدوده مورد مطالعه مي باشد، به محيط نرم افزار ILWIS منتقل و نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش تهيه گرديد. نتايج نشان داد که ۲۹٫۴۲ درصد از منطقه مورد مطالعه داراي حساسيت خيلي زياد، ۳۲٫۱۹ درصد حساسيت زياد، ۳۰٫۳۶ درصد متوسط و ۸٫۰۴ درصد حساسيت کمي به لغزش دارند.