مقاله ارزيابي داده هاي ماهواره اي ETM+ و LISS III براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي قلاجه استان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۹۴ تا ۶۰۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي داده هاي ماهواره اي ETM+ و LISS III براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي قلاجه استان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ETM+
مقاله LISS III
مقاله حداکثر تشابه
مقاله تيپ بندي جنگل
مقاله واقعيت زميني نمونه اي
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرما روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حبشي هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي و مقايسه تصاوير ماهواره اي ETM+ و LISS III در تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس، پنجره اي از تصاوير چندطيفي و پانكروماتيك سنجنده هاي ETM+ ماهواره Landsat 7 و LISS III ماهواره IRS-P6 از جنگل هاي قلاجه استان كرمانشاه انتخاب گرديد. پس از بررسي كيفيت داده ها هيچ گونه خطاي راديومتري مشاهده نگرديد.
تطابق هندسي تصاوير با استفاده از ۵۵ نقطه کنترل زميني و خطاي RMSE برابر ۳۹/۰ در جهت محور X و ۴۶/۰ در جهت محور Y براي تصاوير ETM+ و با ۳۴ نقطه كنترل زميني و RMSE برابر ۶۷/۰ در جهت محور X و ۵۸/۰ در جهت محور Y براي تصاوير LISS III انجام گرديد. عمليات  پردازش تصاوير از جمله تبديل PCA، تبديل تسلدكپ و ايجاد شاخص هاي گياهي مناسب منطقه بر روي تصاوير مربوطه صورت گرفت. براي تهيه نمونه هاي تعليمي و برآورد صحت طبقه بندي ها، نقشه واقعيت زميني نمونه اي از طريق آماربرداري منظم – تصادفي (سيستماتيك) و با ۱۱۴ قطعه نمونه به ابعاد ۶۰×۶۰ متر تهيه شد و تعداد ۵ تيپ بلوط خالص، بلوط غالب، بنه غالب، كيكم غالب و آميخته از طريق درصد غلبه تاج پوشش گونه ها تعيين گرديد. پس از انتخاب نمونه هاي تعليمي و مجموعه باندهاي مناسب، طبقه بندي داده ها به روش نظارت شده و با استفاده از روش هاي حداقل فاصله از ميانگين، الگوريتم حداكثر تشابه و متوازي السطوح انجام شد كه الگوريتم حداكثر تشابه براي طبقه بندي مناسب تشخيص داده شد. نتايج ارزيابي ها نشان داد كه ميزان صحت كلي و ضريب كاپا براي تيپ بندي پنج طبقه اي براي تصاوير ETM+، به ترتيب ۵۷/۴۴% و ۱۸/۰ و براي تصاوير LISS III، به ترتيب ۶/۵۰% و ۳۲/۰ بوده است. پس از ادغام طبقات ۱ و ۲ مقدار صحت كلي و ضريب كاپا به ترتيب برابر ۰۸/۶۱ و ۲۱/۰ براي تصاوير ETM+ و ۴۴/۷۱ و ۳۳/۰ براي تصاوير LISS III بدست آمد كه در نهايت با ادغام طبقات ۳، ۴ و ۵، طبقه بندي براي ۲ تيپ كلي بلوط و آميخته انجام شد كه اين مقادير به ترتيب ۱/۷۴ و ۳۷/۰ براي تصاوير ETM+ و ۷/۷۷ و ۴۱/۰ براي تصاوير LISS III بدست آمد. باز بودن تاج پوشش و همچنين اختلاط بازتاب خاك و پوشش گياهي در اين منطقه مانع از دستيابي به نتايج مطلوب تر گرديد. نتايج نشان دهنده قابليت نسبتا بهتر داده هاي سنجنده LISS III در مقايسه با ETM+ مي باشد و انجام تحقيقات مشابه در مناطق ديگر و استفاده از داده هاي با قدرت تفكيك طيفي بيشتر توصيه مي گردد.