مقاله ارزيابي دانشکده هاي دانشگاه يزد از نظر به کارگيري مديريت دانش با استفاده از رويکرد ترکيبي EFQM و TOPSIS فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۸۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دانشکده هاي دانشگاه يزد از نظر به کارگيري مديريت دانش با استفاده از رويکرد ترکيبي EFQM و TOPSIS فازي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله مدل تعالي EFQM؛ TOPSIS فازي
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاه يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرالديني سيدحيدر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آراني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر اقتصاد مبتني بر دانش، موسسات آموزش عالي به فرصت مناسب و مهمي دست پيدا کرده اند تا از طريق مديريت دانش در درون خود، به اهداف و استراتژي هايي که به منظور آنها به وجود آمده اند، دست پيدا کند. ازآنجاکه پايش و ارزيابي سازمان از نظر مؤلفه هاي مديريت دانش، پيش نيازي براي برنامه ريزي و پياده سازي اين فعاليت ها به شمار مي رود، پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مديريت دانش در دانشگاه يزد انجام گرفته است. به اين منظور، از پرسشنامه اي در چهارچوب مدل تعالي EFQM بهره برده شده است. اين تحقيق، ۱۶ دانشکده دانشگاه يزد را از نظر وضعيت مديريت دانش در ۹ معيار تعيين شده مدل EFQM ارزيابي مي کند. به منظور رتبه بندي اين دانشکده ها بر اساس معيارهاي مذکور، از OPSIS فازي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که دانشکده هاي هنر و معماري، شيمي و مکانيک به ترتيب بهترين وضعيت مديريت دانش و دانشکده هاي منابع طبيعي، رياضي و علوم انساني به ترتيب نامطلوب ترين وضعيت را در مديريت دانش دارند. اگرچه توجه به بهبود مديريت دانش در تمامي دانشکده ها به منظور بهبود وضعيت مديريت دانش در اين دانشگاه لازم است اما توجه به دانشکده هايي که در وضعيت نامناسب تري قرار دارند، از اولويت برخوردار است.