مقاله ارزيابي درجه حرارتهاي حداقل، بهينه و حداکثر جوانه زني کرامب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۵۱ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي درجه حرارتهاي حداقل، بهينه و حداکثر جوانه زني کرامب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه حرارتهاي کاردينال
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله کرامب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناقدي نيا نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه کرامب يکي از گياهان مهم دارويي و صنعتي است که در سطح وسيعي از مراتع استان خراسان رضوي پراکنش دارد. در يک مطالعه آزمايشگاهي، تاثير درجه حرارتهاي مختلف بر جوانه زني بذور گياه دارويي و صنعتي کرامب(Crambe kotschyana)  به منظور تعيين درجه حرارتهاي حداقل، بهينه و حداکثر جوانه زني آنها، به صورت کاملا تصادفي با چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور تيمارهاي درجه حرارت ثابت ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، و ۴۰ درجه سانتي گراد و درهر تيمار حرارتي ۴ تکرار و براي هر تکرار ۲۵ عدد بذر در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گيري عبارت بودند از: در صد جوانه زني، سرعت جوانه زني، مدت زمان رسيدن به ۵۰% جوانه زني. نتايج نشان داد که تاثير درجه حرارت روي سرعت و درصد جوانه زني بذور معني دار بود. حداکثر درصد جوانه زني بذور (۱۰۰%) در تمام دماها، به استثنا دماهاي ۲، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتي گراد بدست آمد. به استثنا دماهاي ۲، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتي گراد، بين دماههاي مختلف اختلاف معني داري در سرعت جوانه زني مشاهده نشد. باين وجود بيشترين سرعت جوانه زني در دماي ۲۰ درجه سانتي گرادمشاهده شد. بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون خطي بين سرعت جوانه زني و دما، درجه حرارتهاي کاردينال (حداقل، بهينه و حداکثر) به ترتيب ۱٫۷، ۱۸ و ۴۳ درجه سانتي گراد تعيين شدند.