مقاله ارزيابي دروني و بروني درون-دانشگاهي گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني و بروني درون-دانشگاهي گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت
مقاله اعتبار سنجي
مقاله ارزيابي دروني
مقاله ارزيابي بروني درون-دانشگاهي
مقاله گروه فلسفه تعليم و تربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساز و کار ارزشيابي وسيله اي است که بدون استفاده از آن فعاليت هاي آموزشي صرفا «رها کردن تير در تاريکي» خواهد بود. استفاده از آن نيز، آگاهي از کژي ها، کاستي ها و نواقص نظام را به دنبال دارد. اين ساز و کار به دو صورت دروني و بروني انجام مي گيرد.
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و روش تحقيق آن توصيفي-تحليلي مي باشد و هدف آن، انجام ارزيابي دروني و بروني درون-دانشگاهي گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران است. در انجام آن از ابزارهاي کمي (پرسشنامه) و کيفي (مصاحبه و مشاهده) بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل پنج زير جامعه: .۱ مديران گروه (فعلي و قبلي)؛ .۲ اعضا هيات علمي؛ (۵ عضو)؛ .۳ دانشجويان (۲۴ دانشجوي کارشناسي ارشد و ۱۱ دانشجوي دکتراي)؛ .۴ دانش آموختگان؛ (۲۴ دانش آموخته با مدرک کارشناسي ارشد و ۱۶ دانش آموخته با مدرک دکتراي)؛ و .۵ کارفرمايان (۲۵ کارفرما) است که با توجه به کوچک بودن جامعه مورد مطالعه و جهت بررسي عميق آن سرشماري کامل انجام گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، ميزان مطلوبيت عوامل شش گانه مورد ارزيابي در هر دو مرحله با يکديگر مطابقت دارند. بنابراين ارزيابي بروني درون دانشگاهي، نتايج ارزيابي دروني را تاييد مي کند.