مقاله ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش آموزش
مقاله مديريت خدمات بهداشتي
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزيان پور فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتقاي مستمر كيفيت آموزش عالي هدف غايي ارزيابي آموزشي است . در اين راستا ارزيابي دروني، قضاوت در مورد کيفيت و دستيابي به اهداف نظام آموزش را ممکن مي سازد. بنابراين پژوهشگران بر آن شدند که به ارزيابي دروني گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران بپردازند.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بوده که به شيوه کاربردي در سال ۱۳۸۵ در گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني اجرا شد. جامعه مورد مطالعه شامل مديريت گروه، ۳ نفر اعضاي کميته ارزيابي، ۵ نفر اعضاي هيات علمي، کليه دانشجويان، ۲۰ نفر از دانش آموختگان و ۴ نفر کارشناس بودند. نه پرسش نامه از نظر ميزان مطلوب بودن بررسي شدند. گويه هاي پرسش نامه به لحاظ پايايي و روايي مورد تاييد نرم افزار ارزيابي دروني وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري قرار گرفت. در زمينه تاييد پاياييCronbach’s alpha85  درصد به دست آمد. جهت نمره دهي به سوالات پرسش نامه از مقياس پنج گزينه اي ليکرت (از بسيار نامطلوب تا بسيار مطلوب) استفاده گرديد. در پايان داده هاي به دست آمده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و ابزار نرم افزاري SPSS تحليل گرديد.
يافته ها: يافته ها بيانگر آن بود که بالاترين مطلوبيت کل را عامل هيات علمي (۳٫۵۳ از ۵) با ۷۰ درصد و کمترين مطلوبيت کل را عامل پژوهش (۲٫۴ از ۵) با ۳۶٫۶ درصد به خود اختصاص داده اند.
نتيجه گيري: با توجه به عوامل، گروه مورد مطالعه در وضعيت تا حدي مطلوب قرار گرفت. با توجه به تحليل SWOT گروه آموزشي فوق مي تواند امتياز بالاتري را در ارزيابي هاي آتي به دست آورد.