مقاله ارزيابي دو رنگ مورد استفاده در روش Mark-Release-Recapture براي علامتگذاري موريانه (Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دو رنگ مورد استفاده در روش Mark-Release-Recapture براي علامتگذاري موريانه (Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موريانه Microcerotermes diversus
مقاله روش Mark-Release-Recaptur
مقاله رنگ Nile Blue و Neutral Red

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختلاط مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب ‌پور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كچيلي فرحان
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از روش هاي Mark-Release-Recapture به منظور تعيين قلمروي جستجوگري کلني موريانه ها و ارزيابي جمعيت موريانه هاي جستجو گر استفاده مي شود. در اين تحقيق، علامت گذاري موريانه ها با استفاده از دو رنگ (NB) Nile Blue و (NR) Neutral Red به منظور تعيين غلظت هاي مناسب از اين دو رنگ که درکوتاه ترين زمان ممکن باعث رنگ شدن موريانه ها شوند، انجام شد. تيمارها شامل ۳ غلظت ۰٫۱، ۰٫۲۵ و ۰٫۵ درصد از هر يک از رنگ هاي NB وNR بودند. براي تيمار شاهد از يک ميلي ليتر آب مقطر استفاده شد. هر تيمار با چهار تکرار و هر تکرار شامل ۵۰ موريانه کارگر، در انکوباتور تاريک (در دماي ۲۸±۲ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۹۰±۵ درصد) درپتري هايي به قطر ۹ سانتي متر حاوي کاغذ صافي (واتمن شماره ۱ به قطر ۹ سانتي متر) نگهداري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون مقايسه ميانگين ها (LSD) انجام شد. در مقايسه ميانگين تيمارهاي NB وNR  با تيمار شاهد از نظر بقا، درصد رنگ آميزي (بعد از تبديل درصدها به Arcsin ÖX%) و کاهش وزن کارگرها، غلظت هاي ۰٫۱ و ۰٫۲۵ درصد NB و غلظت هاي ۰٫۲۵ و ۰٫۵ درصد  NRاختلاف معني داري با شاهد نشان ندادند. در نتيجه به منظور تعيين مناسب ترين غلظت با کمترين مدت زمان رنگ آميزي، آزمايش ديگري با تشنه نگه داشتن موريانه ها به مدت ۸ ساعت قبل از آزمايش انجام شد که غلظت هاي ۰٫۱ درصد NB و ۰٫۵ درصد NR پس از ۲۴ ساعت باعث رنگ شدن ۹۰ درصد موريانه ها شدند. بنابراين به منظور سرعت بخشيدن به زمان رنگ آميزي مي توان از غلظت هاي ۰٫۱ درصد NB و ۰٫۵ درصد NR همراه با تشنگي استفاده نمود. بررسي هاي آزمايشگاهي و مطالعات اوليه صحرايي نشان داد که مي توان از اين رنگ ها براي ارزيابي رفتار جستجوگري، تعيين تعداد کلني، تشخيص هم آشيانه اي در آزمايش هاي رفتارهاي تهاجمي و آزمايش هاي انتقال سموم بين موريانه ها، در موريانه  Microcerotermes diversusاستفاده نمود.