مقاله ارزيابي دو روش جونز و يامادا در استخراج پروتئين H-NS از سويه هالوموناس بومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۸ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دو روش جونز و يامادا در استخراج پروتئين H-NS از سويه هالوموناس بومي ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين شبه هيستوني٬ H-NS
مقاله هالوموناس٬ استخراج DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: قدم پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: صعودي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ياريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتيان نيكه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در باکتري ها پروتئين هاي کوچک و متعددي با خاصيت اتصال به DNA وجود دارند که نقش مهمي در ساختمان و انعطاف پذيري نوکلئوئيدها بازي مي کنند. به اين ها پروتئين هاي همراه نوکلئوئيد مي گويند که با خم کردن يا پل زدن DNA ساختار نوکئوتيد را فراهم مي سازند. گروهي از اين ها پروتئين هاي بازي و كوچكي هستند كه به دليل تشابه با هيستون ها٬ پروتئين شبه هيستوني ناميده مي شود. يكي از فراوان ترين پروتئين هاي شبه هيستوني در باكتري هاي گرم منفي٬ H-NS است. اين پروتئين نقش مهم و پيچيده اي در پاسخ به بسياري از تغييرات محيطي ايفا مي کند و تنظيم کننده بيان ژني مي باشد.خيلي از باکتري هاي گرم منفي چندين عضو از اين خانواده را دارند. اين پروتئين بيان صدها ژن را خاموش مي کند و در فشرده کردن DNA نيز نقش دارد. بر خلاف تصور قبلي تحقيقات اخير براي اين پروتئن جايگاه اختصاصي با تمايل بالا در DNA يافته اند.
روش بررسي: با استفاده از اسيد پركلريك (PCA) پنج درصد سردو سولفات آمونيوم اين پروتئين از E. Coli (به عنوان کنترل) و  Halomonasاستخراج شد. نتيجه اين استخراج بر روي ژل %۱۵SDS-PAGE مشاهده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه حضور پروتئين H-NS در گونه اي از باكتري هالوموناس با دو روش جونز ويامادا بررسي شد. با مطالعه پروتئين استخراجي با روش يامادا از اين باكتري٬ باند  15kDدر كنار ماركر وزن مولكولي مشاهده گرديد .
نتيجه گيري: با توجه به اينكه پروتئين H-NS در باكتري هاي گرم منفي نقش بسيار مهمي دارد و از سوي ديگر اين پروتئين تا به حال در گونه هاي مختلف هالوموناس مطالعه نشده است٬ با بررسي كه صورت گرفت فرضيه حضور اين پروتئين در اين باكتري هالوموناس تقويت شد. همچنين مشخص شد که با استفاده از روش يامادا اسخراج اين پروتئين امکان پذير است.