مقاله ارزيابي ديدگاه و رضايتمندي دانشجويان از آموزش در دانشکده دندانپزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۵۶ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ديدگاه و رضايتمندي دانشجويان از آموزش در دانشکده دندانپزشکي شيراز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي کيفيت آموزشي
مقاله بخش هاي باليني
مقاله دانشکده دندانپزشکي
مقاله ديدگاه دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانت داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مومني دانايي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: امانت ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: آگاهي از نظرات دانشجويان باليني دندانپزشکي از وضعيت بخش هاي آموزشي و اساتيد، مسوولان امور آموزشي را در ارايه راهکارهاي بهبود کمي و کيفي کسب بهتر مهارت هاي عملي (باليني) نامبردگان ياري مي نمايد. از اين رو، در راستاي رسيدن به اين مهم، پژوهش در زمينه ارزيابي آموزشي بخش هاي گوناگون دندانپزشکي از ديدگاه دانشجويان گروه هدف، امري ضروري به نظر مي رسد.
هدف: هدف از اين بررسي، ارزيابي و بررسي نقاط ضعف و قوت بخش هاي باليني دانشکده دندانپزشکي شيراز از ديدگاه دانشجويي، جهت ارايه بازخورد براي بهبود کارکرد آينده بخش ها بود.
مواد و روش: در اين بررسي مقطعي، از روش تهيه پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه اي متشکل از هفده پرسش استاندارد، پس از تاييد پايايي (با روش آلفا کرون باخ)، در اختيار ۴۳ نفر از دانشجويان سال هاي پنجم و ششم دندانپزشکي شيراز قرار گرفت. پس از تکميل پرسشنامه ها، اطلاعات گردآوري شده به وسيله نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون هاي کروسکال – واليس (Kruskall-Wallis) و مان ويتني (Mann-Whitney) واکاوي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد، که با وجود نوسان کم در ميزان رضايت دانشجويان از بخش هاي گوناگون، بدون وجود تفاوت آماري معنادار از P> بيشترين ميزان رضايت کلي آنان در مورد برخورد کارکنان و اساتيد با دانشجويان، به ترتيب از بخش هاي کودکان و درمان لثه و کمترين ميزان رضايت در مورد تجهيزات و امکانات از بخش جراحي است.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد، که با وجود تفاوت در برخي معيارهاي سوال شده در مورد بخش هاي گوناگون مانند تسلط علمي اساتيد، تجهيزات و امکانات بخش و برخورد کارکنان و اساتيد با دانشجويان، به طور کلي ميزان رضايت دانشجويان گروه هدف، تقريبا همانند يکديگر بوده و نوسان کمي دارد.