مقاله ارزيابي ذخاير ماهي حلوا سياه در درياي عمان سواحل سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ذخاير ماهي حلوا سياه در درياي عمان سواحل سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي ذخاير
مقاله حلوا سياه
مقاله درياي عمان
مقاله ذخاير کفزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باوررستمي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه حلوا سياه (Parastromateus niger) يکي از مهمترين گونه هايي بود که در پروژه ارزيابي ذخاير كفزيان به روش مساحت جاروب شده در درياي عمان در سال ۱۳۷۸ مطالعه شده است. چهار گشت تحقيقاتي بوسيله شناور تحقيقاتي فردوس يك انجام گرفت. محدوده مورد مطالعه از منطقه ميداني (۵۸o55’ E) تا خليج گواتر (۶۱o30’ E) و از عمق ۱۰ تا ۱۰۰ متر بود. مساحت منطقه مورد بررسي ۱۱۶۴ مايل مربع دريايي بود که از غرب به شرق به ۵ منطقه A)، B، C،D  و E) با فاصله ۳۰ دقيقه طول جغرافيايي تقسيم و در هر منطقه لايه هاي عمقي ۱۰ تا ۲۰، ۲۰ تا ۳۰، ۳۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ متري مشخص گرديدند. در هر گشت تحقيقاتي بيش از ۹۰ ايستگاه تعيين و با تور ترال كف به مدت يک ساعت تورکشي و سپس نمونه برداري صورت گرفت و بيوماس اين گونه به تفكيك لايه هاي عمقي و مناطق به صورت فصلي و همچنين سالانه برآورد گرديد. بيوماس سالانه ۶۱۶٫۳۷ تن بود كه به تفكيك لايه هاي عمقي ۱۰-۲۰، ۲۰-۳۰، ۳۰-۵۰ و ۵۰-۱۰۰ به ترتيب۲۷۶٫۶۲ ، ۱۰۵، ۶۶٫۵ و ۱۶۸٫۲۷ تن بود. حداكثر برآورد بيوماس در لايه ۱۰ تا ۲۰ متر و حداقل آن در لايه ۳۰ تا ۵۰ متر بدست آمد. بيوماس سالانه اين گونه به تفكيك مناطق A، B، C، D و E به ترتيب معادل ۷۵٫۲۷، ۴۸٫۹۱، ۲۲۴٫۰۳، ۹۷٫۶۴ و ۱۷۰٫۵۳ تن بود. تعداد ۱۲۵۸ قطعه ماهي حلوا سياه زيست سنجي گرديده كه حداكثر و حداقل طول چنگالي به ترتيب ۱۴٫۵ و ۵۸٫۵ سانتي متر بوده است. مقايسه نقشه هاي پراكنش نشان داد كه مناطق زيستي مهم اين گونه روبروي خور گالك، گورديم و دماغه پزم مي باشد. رابطه طول و وزن فصلي و سالانه اختلاف معني داري بين مقدار b محاسباتي بين فصول و مقدار سالانه را نشان نداد. با توجه به مقدارCPUA  محاسباتي که در هر فصل حداقل در يک ايستگاه بالاتر از حد پايين طبقه خيلي متراکم بود مي توان به حضور گله اي نسبتا قوي اين گونه اشاره نمود.