مقاله ارزيابي رابطه استرس شغلي و اعمال ناايمن با حوادث شغلي در يك صنعت خودروسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه استرس شغلي و اعمال ناايمن با حوادث شغلي در يك صنعت خودروسازي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت حرفه اي
مقاله تنش
مقاله حوادث شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي فرين
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي رستم
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه صنايع خودروسازي از نقطه نظر بروز حوادث ناشي از كار از كانون هاي بسيار حساس در ايران به شمار مي روند. استرس شغلي و اعمال ناايمن به ترتيب به عنوان فاكتورهاي تاثيرگذار در افزايش ريسك مشكلات رواني و جسماني و حوادث شغلي شناخته مي شوند. هدف اصلي اين مطالعه تعيين رابطه استرس شغلي و اعمال ناايمن با حوادث و عوامل تاثيرگذار مرتبط است.
روش كار: داده هاي مورد نياز پژوهش با استفاده از تكنيك نمونه برداري از رفتار ايمني، پرسشنامه استرس شغلي استاندارد شده و محاسبه شاخصهاي تحليلي حوادث جمع آوري شد. شيوه انتخاب نمونه ها كاملا تصادفي بود. آناليز اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمونهاي مربوطه صورت گرفت.
نتايج: نتايج مطالعه نشان داد كه استرس شغلي با اعمال ناايمن، اعمال ناايمن و استرس شغلي نيز با حوادث رخداده همگي ارتباط مستقيم معني داري با يكديگر داشتند (p-value<0.05). مطالعه ارتباط توام استرس شغلي، اعمال ناايمن و حوادث از طريق آزمون آماري نشان داد كه افزايش يك درصدي ميزان اعمال ناايمن نسبت به افزايش يك نمره اي استرس شغلي تاثير فزاينده تري بر حوادث دارد. بنابراين از روي تغيير در ميزان اين دو متغير مي توان احتمال بروز حوادث را در سازمان پيش بيني نمود.
نتيجه نهايي: تعديل يا حذف فاكتورهاي شناسايي شده موثر در ايجاد استرس و كاهش اعمال ناايمن نيازمند سرمايه گذاري و اجراي يك برنامه مديريت كنترل استرس مي باشد.