مقاله ارزيابي رابطه استرس و ليکن پلان دهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه استرس و ليکن پلان دهاني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليکن پلان
مقاله استرس
مقاله PSS ،

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهيدي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: انديشه تدبير آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: نقش عوامل روحي-رواني در بروز برخي از بيماري هاي پوستي مخاطي به خوبي آشکار شده ولي در مورد بيماري ليکن پلان دهاني هنوز نقش اين عوامل به ويژه استرس مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته است.
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي اهميت استرس در بروز ليکن پلان بود.
مواد و روش: در اين بررسي مقطعي نمونه ها به روش Case control انتخاب شدند. گروه شاهد ۴۷ فرد سالم بي هيچ آسيب مخاطي و گروه مورد ۵۲ بيمار مبتلا به ليکن پلان دهاني (۲۸ بيمار مبتلا به ليکن پلان اروزيو و ۲۴ بيمار مبتلا به ليکن پلان رتيکولر)، که بيماري آنها با بيوبسي ثابت شده بود و از نظر سني و جنسي با گروه شاهد يکسان سازي شده بودند را در بر مي گرفت. آزمون هاي General Health Questionnaire (GHQ12) و PSS (Precived stress scale) براي ارزيابي استرس در بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني گروه شاهد استفاده شد. سپس نتايج با آزمون هاي آماري کروسکال واليس و من ويتني واکاوي شد و p<0.05معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيماران مبتلا به ليکن پلان اروزيو استرس بالاتري از گروه شاهد داشتند (p<0.05 و z=4.123). گروه بيماران مبتلا به ليکن پلان رتيکولر هم استرس بالاتري نسبت به گروه شاهد داشتند (p<0.05 و Z=5.891) اما در مقايسه ميان بيماران ليکن پلان اروزيو و ليکن پلان رتيکولر نتايج آماري معنادار نبود.
نتيجه گيري: استرس در گروه ليکن پلان اروزيو و ليکن پلان رتريکولر از افراد سالم به گونه معنادار بالاتر بود و ميان دو گونه ليکن پلان اروزيو و ليکن پلان رتيکولر تفاوت شدت استرس معنادار نبود. بنابراين، استرس نقشي مهم در بروز ليکن پلان دارد.