مقاله ارزيابي رابطه بين حساسيت کنتراست، ديد رنگ و حدت بينايي در بيماران با و بدون رتينوپاتي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه بين حساسيت کنتراست، ديد رنگ و حدت بينايي در بيماران با و بدون رتينوپاتي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت کنتراست
مقاله بهترين حدت بينايي تصحيح شده
مقاله ديد رنگ
مقاله رتينوپاتي ديابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هرويان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني نشتيفاني شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: استادي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شعيبي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه ارزيابي توانايي تمايزي تست هاي حساسيت کنتراست، ديد رنگ و حدت بينايي تصحيح شده در تشخيص نقائص عملکردي بيماران ديابتي با رتينوپاتي و بدون رتينوپاتي و مقايسه آن با گروه کنترل است.
روش کار
در اين مطالعه مورد شاهدي ۱۰۵ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبيا (ص) در سال ۱۳۸۸ شامل ۷۰ نفر بيمار ديابتي (۳۵ نفر با رتينوپاتي و ۳۵ نفر بدون رتينوپاتي) و ۳۵ فرد سالم که از نظر سن و جنس با گروه ديابتي مشابه بودند، شرکت داشتند. رتينوپاتي ديابتي بر مبناي تقسيم بندي استاندارد EDTRS، طبق درجه رتينوپاتي به زير گروههايي تقسيم بندي شد. حساسيت کنتراست با استفاده از چارت وکتور ويژن E CSV-1000در فرکانس هاي فضايي۳ ,۶, ۲ و ۱۸ سيکل بر درجه اندازه گيري شد. ديد رنگ با استفاده از تست ديد رنگ Farnsworth D-15 و حدت بينايي با چارت اسنلن اندازه گيري شد. اطلاعات با استفاده از نرم ا فزار SPSS تجزيه و تحليل شد، همچنين از آزمون هاي همبستگي پيرسون، كاي دو، مك نمار، تي، آناليز واريانس استفاده شد.
نتايج
ميانگين حساسيت کنتراست در افراد با رتينوپاتي نسبت به افراد سالم به طور قابل ملاحظه اي در همه فرکانس هاي فضايي کاهش داشت و در مقايسه با افراد بدون رتينوپاتي در فرکانس هاي فضايي۳ ,۶ و ۱۸ سيکل بر درجه کاهش نشان داد (P<0.05) .بهترين حدت بينايي تصحيح شده و ديد رنگ در افراد ديابتي با رتينوپاتي نسبت به افراد بدون رتي نوپاتي و سالم به طور قابل ملاحظه اي کاهش نشان داد (P<0.001) اگر چه تفاوت قابل ملاحظه اي در عملکرد بينايي افراد بدون رتينوپاتي و افراد سالم در هر ي ک از تست ها وجود نداشت. حساسيت و ويژگي تست ها براي هر دو چشم راست و چپ تقريبا مشابه بود. حساسيت و ويژگي در چشم راست براي تست حساسيت کنتراست در فرکانس فضايي ۶ سيکل بر درجه از بقيه فرکانس ها بيشتر و به ترتيب ۷۱% و ۸۲% بود، بدين معني که توانايي تست در تشخيص افراد با رتينوپاتي ۷۱% و در تشخيص افراد بدون رتينوپاتي ۸۲% است. حساسيت و ويژگي تست ديد رنگ و حدت بينايي (logMAR≥۰٫۰۵، (Snellen≤۹٫۱۰ در چشم راست به ترتيب ۷۹% و ۹۴% بود.
نتيجه گيري
کاربرد تست هاي حساسيت کنتراست، حدت بينايي و ديد رنگ در اين مطالعه نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه اي در عملکرد بينايي افراد با رتينوپاتي در مقايسه با افراد بدون رتينوپاتي وجود داشته و هماهنگي خوبي بين تنايج اين تست ها با هم وجود دارد.