مقاله ارزيابي رابطه بين ساختار مالکيت شرکت و سياست هاي سود سهام در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۰۶ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه بين ساختار مالکيت شرکت و سياست هاي سود سهام در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالکيت
مقاله سياست تقسيم سود
مقاله سود نقدي
مقاله سود سهمي
مقاله مالکيت نهادي
مقاله مالکيت حقوقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجري ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تاثير ساختار مالکيت شرکت ها (ميزان نحوه تاثيرگذاري سهامداران نهادي و نيز سهامداران حقيقي) بر سياست هاي تقسيم سود اتخاذ شده از سوي آنها بررسي شده است. سياست تقسيم سود عبارت از روش هاي پرداخت سود است که به صورت سود نقدي يا سود سهمي صورت مي گيرد، چگونگي اين تاثير با استفاده از مدل هاي رگرسيون کمترين مربعات خطا و  مدل لجستيک در سطح خطاي %۵ مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري مورد بررسي کليه شرکت هاي ايراني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني بين سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، به استثنا شرکت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي مي باشد. در نهايت تعداد ۴۵ شرکت که کليه اطلاعات مورد نياز در مورد مورد انها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتايج آزمون اول نشان داد که بين ساختار مالکيت و سياست تقسيم سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و همچنين نتايج آزمون مدل لجستيک حاکي از آن است که ساختار مالکيت بر سياست هاي تقسيم سود تاثير معناداري دارد.