مقاله ارزيابي رابطه رفتارهاي ناايمن با حوادث شغلي در يك شركت خودروسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه رفتارهاي ناايمن با حوادث شغلي در يك شركت خودروسازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعمال ناايمن
مقاله حوادث شغلي
مقاله فرهنگ ايمني
مقاله وسايل حفاظت فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي فرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صنعت خودروسازي يكي از صنايع بحراني از ديدگاه ايمني محسوب مي شود. اعمال ناايمن و شرايط ناايمن بعنوان فاكتورهاي موثر در افزايش ريسك بروز حوادث شغلي محسوب مي شوند. به منظور ارتقا وضعيت ايمني، ارزيابي رفتارهاي ناايمن بعنوان يك ضرورت محسوب مي شود. هدف اصلي پژوهش ارزيابي رابطه بين ميزان رفتارهاي ناايمن با حوادث بود.
روش بررسي: براي ارزيابي رفتارهاي ناايمن از تكنيك نمونه برداري از رفتار ايمني (SBS) استفاده شد. پس از انجام يك مطالعه پايلوت تعداد نمونه ها و مشاهدات به ترتيب برابر با ۱۹۵ و ۳۴۵۶ تعيين گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS، Excel و آزمونهاي آماري مربوطه صورت گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه %۳۵٫۴ اعمال كارگران مورد مطالعه از نوع اعمال ناايمن بود. مطالعه ارتباط توام اعمال ناايمن و حوادث از طريق آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد كه افزايش يك درصدي ميزان اعمال ناايمن باعث ۳ برابر شدن ميزان حوادث خواهد شد.
نتيجه گيري: با وجود ارتباط معني دار بين اعمال ناايمن و حوادث شغلي و نوع اعمال ناايمن مورد بررسي تعديل و كاهش اعمال ناايمن نيازمند سرمايه گذاري و بكارگيري اصول ايمني مبتني بر رفتار با تاكيد بر نهادينه كردن اصول فرهنگ ايمني در تمام سطوح سازماني مي باشد.