مقاله ارزيابي رابطه طول و وزن، ضريب چاقي و مشخصه هاي رشد ماهي سوف (Linnaeus 1785) Sander luciopercaدر درياچه سد ارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رابطه طول و وزن، ضريب چاقي و مشخصه هاي رشد ماهي سوف (Linnaeus 1785) Sander luciopercaدر درياچه سد ارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سوف
مقاله درياچه سد ارس
مقاله عامل وضعيت
مقاله سن
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين ارزيابي رابطه طول و وزن، الگوي رشد، عامل وضعيت، ترکيب سني و مشخصه هاي رشد ۹۷ عدد از ماهيان سوف درياچه سد ارس در سال ۸۴-۱۳۸۳ مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين طول و وزن ماهيان صيد شده به ترتيب ۳۸۹ ميلي متر و ۵۴۹ گرم بوده و دامنه سني آنها بين ۱ تا ۵ سال بود که ماهيان ۲ و ۳ ساله ۲/۷۴ درصد از ترکيب سني را دارا بودند. در بررسي الگوي رشد، ضريب رگرسيون (b) کوچکتر از عدد ۳ به دست آمد و عدد بدست آمده از رابطه پاولي ۱ که با احتساب ميزان b محاسباتي در رابطه نمايي تغييرات طول و وزن به دست آمد، با عدد بدست آمده از اين رابطه با احتساب b فولتون (b=3) داراي اختلاف معني دار بود (P<0.05) که نشان دهنده ناهمگون (آلومتريک) بودن رشد در ماهيان مورد بررسي مي باشد. ميزان ضريب چاقي نيز در جنس هاي نر و ماده به ترتيب ۵۱/۲ و ۲۵/۱ محاسبه شد که از اختلاف معني دار برخوردار است (P<0.05). در معادله رشد برتالانفي، ميزان k و L(∞) به ترتيب ۱۶۶/۰ در سال و ۷۳۳ ميليمتر به دست آمد.