مقاله ارزيابي رضايتمندي شهروندان از محيط هاي سکونتي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رضايتمندي شهروندان از محيط هاي سکونتي شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله کيفيت محيط
مقاله تحليل واريانس تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشيابي ميزان رضايتمندي محيطي الگوي سکونت، طيف گسترده اي از مولفه هاي اجتماعي، کالبدي و زيست محيطي را در برمي گيرد که در مجموع ارزش کيفيت محيط را بازگو مي کنند. در نظريات پايه مرتبط، کيفيت محيط نه تنها به عناصر زيست محيطي و ارزش هاي موجود در آن اشاره دارد بلکه متغيرهاي ديگري نظير امنيت، روابط انساني و اجتماعي، خصيصه هاي کالبدي و نظاير آن را نيز در بر مي گيرد. اين مقاله با هدف سکونتي شان صورت گرفته است که نمايانگر ميزان اثرات کيفيتي بجا مانده از اجراي پروژه نوسازي شهري است. داده هاي موردنياز با استفاده از شاخص سازي علمي، جمع آوري و تحليل گرديد. نتايج حاصله از مجموع شاخص هاي محاسباتي بيانگر ارزش رضايتمندي متوسط ساکنان نواب ۱<2,95<5) با ميانه نظري (۳ از محيط سکونتي شان است. از بين مولفه هاي تحليلي، مولفه روابط همسايگي در حد متوسط (۱<2,95<5) برآورد گرديده و ساکنين از ساير مولفه هاي محاسباتي (شامل تسهيلات مجتمع، بهداشت مجتمع، ديد و منظر، ويژگي هاي کالبدي) اظهار نارضايتي کرده اند.