مقاله ارزيابي رضايت مندي مراجعين بخش اورژانس بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رضايت مندي مراجعين بخش اورژانس بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي بيماران
مقاله اورژانس
مقاله فوريت
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتكش بي بي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي ملك محمودي شيما
جناب آقای / سرکار خانم: خدام حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ماهيت کار در بخش اورژانس به نحوي است که براي حفظ حيات بيماران بايد مراقبت هايي با کيفيت بالا و در کوتاه ترين زمان ممکن ارايه گردد. پايش مکرر کيفيت ارايه خدمات و رضايت مراجعين بخش اورژانس به عنوان يکي از شاخص هاي مهم ضروري است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گلستان از خدمات ارايه شده در سال ۱۳۸۵ انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي ۲۴۰۰ مراجعه کننده بخش اورژانس ۱۳ بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گلستان در شيفت هاي مختلف ارايه خدمت که به صورت تصادفي با در نظر گرفتن سهم هر بيمارستان به نسبت ارجاعات تخصصي و غيرتخصصي از بين کل مراجعين انتخاب شده بودند؛ طي سال ۱۳۸۵ صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه تهيه شده توسط تيم تحقيق مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافيک و سوالات مربوط به رضايت از خدمات ارايه شده به تفکيک سرپايي و فوريتي جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-15 و آزمون کاي اسکوئر تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در بخش فوريت بيشترين درصد رضايت به ترتيب مربوط به توجه و برخورد پزشکان ( ۸۶درصد)، توجه و طرز برخورد کارکنان پرستاري ( ۸۵درصد)، ميزان پاسخگويي کارکنان پرستاري به سوالات ( ۸۴٫۱درصد)، وضعيت دماي بخش ( ۸۳٫۹درصد) و تميزي سطوح و کف بخش ها ( ۸۱٫۹درصد) و کمترين درصد رضايت مربوط به طرز برخورد نگهبان با بيمار و همراهان ( ۳۳٫۸درصد) و تميزي سرويس هاي بهداشتي و وجود صابون (۴۵٫۷ درصد) بود. بيشترين ميزان رضايت بيماران بستري در بخش اورژانس به ترتيب مربوط به دسترسي به تلفن در صورت نياز ( ۴۹٫۷درصد)، طعم و مزه غذاي ارايه شده ( ۴۷٫۴درصد)، مقدار و دماي غذا ( ۴۴٫۱درصد) و کمترين درصد رضايت مربوط به رعايت شأن و احترام بيمار ( ۸٫۲درصد) بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دهنده لزوم توجه بيشتر به آموزش کارکنان در رده هاي مختلف درخصوص نحوه برخورد با بيمار و همراهان وي و احترام به شأن انساني ايشان را آشکار مي سازد. همچنين توجه به وضعيت سرويس هاي بهداشتي ضروري است.