مقاله ارزيابي رفتار سايشي و خوردگي پوشش هاي بورايد و بوروکرومايد ايجاد شده بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي ۳۱۶L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رفتار سايشي و خوردگي پوشش هاي بورايد و بوروکرومايد ايجاد شده بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي ۳۱۶L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد زنگ نزن L316
مقاله بوردهي
مقاله بور-کروم دهي
مقاله ميکروسختي
مقاله خواص سايشي
مقاله مقاومت به خوردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب اله زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر پوشش هاي بورايد و بوروكرومايد بر ميکروسختي، خواص سايشي و مقاومت به خوردگيِ فولاد زنگ نزن آستنيتي کم کربن  (AISI 316L)مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش دهي با استفاده از روش سمانتاسيون جامد انجام شد. براي ارزيابي رفتار سايشي نمونه ها از آزمايش سايش پين روي ديسک در دو نيروي ۷۵ و ۱۱۵ نيوتن استفاده شد. آزمون خوردگي  به روش غوطه وري در محلول هاي ۱۰ درصد حجمي از اسيد كلريدريك و اسيد سولفوريك بر روي نمونه هاي خام، بورونايز و بوروکرومايز شده صورت گرفت.
نتايج نشان مي دهند که نمونه با پوشش بوروکرومايد سختي سطحي بالاتر و رفتار سايشي مطلوب تري نسبت به نمونه هاي خام و نمونه هاي با پوشش بورايد دارد. همچنين سايش خستگي- اکسايشي به عنوان مکانيزم اصلي در تخريب لايه هاي سطحي در نمونه هاي پوشش دار شناخته شد. نمونه با پوشش بوروکرومايد از مقاومت به خوردگي بالاتري نسبت به نمونه با پوشش بورايد برخوردار بوده ولي از اين لحاظ تا حدودي شبيه نمونه  خام مي باشد.