مقاله ارزيابي رهبري اورژانس بيمارستان هاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران بر اساس الگوي تعالي بالدريج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رهبري اورژانس بيمارستان هاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران بر اساس الگوي تعالي بالدريج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله رهبري
مقاله اورژانس
مقاله الگوي بالدريج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف : اندازه گيري و سنجش ميزان رهبري در صنعت بهداشت و درمان جهت تعيين عملكرد و تلاش براي بهبود و ارتقاي آن در دوره معاصر امري ضروري است. يكي از الگوهاي مطرح سنجش عملكرد در سطح جهاني، الگوي بالدريج است كه در آن، بيشينه امتيازات به معيار رهبري اختصاص يافته است. هدف اين پژوهش ارزيابي عملكرد رهبري اورژانس بيمارستان هاي حضرت رسول اكرم (ص) و فيروزگر بر اساس الگوي بالدريج بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي در اورژانس بيمارستان هاي حضرت رسول اكرم (ص) و فيروزگر اجرا شد. گردآوري داده ها با پاسخ گويي به سوال هاي نسخه ۲۰۰۷ و مقايسه با امتيازات معيارها در سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. عملكرد رهبري اورژانس بر اساس رويكرد، استقرار، يادگيري و يكپارچگي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: رهبري اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) از ۱۲۰ امتياز معيار رهبري، ۲۵ (%۲۰) و بيمارستان فيروزگر ۲۰ (%۱۶) امتياز كسب نمودند.
نتيجه گيري: رهبري سازمان هاي مورد مطالعه در مراحل ابتدايي تعالي قرار دارد. با توجه به آن كه در الگوي بالدريج از امتيازدهي براي ترسيم مسير رشد و تعالي در سازمان ها استفاده مي شود، پيشنهاد پژوهشگران، تداوم فرآيند بهبود مستمر و انجام خودارزيابي هاي دوره اي تا ارتقاي جايگاه و تعالي عملكرد اورژانس هاي مورد مطالعه است.