مقاله ارزيابي روابط بين صفات ارقام برنج در مرحله گياهچه تحت شرايط شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روابط بين صفات ارقام برنج در مرحله گياهچه تحت شرايط شور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله شوري
مقاله تجزيه عليت
مقاله تجزيه به عامل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلي پور مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط بين صفات در گياهچه هاي برنج ايران تحت تنش شوري ناشي از NaCl،۷۵ رقم زراعي شامل رقم هاي بومي و اصلاح شده داخلي و خارجي در آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و با سه سطح شوري کلرورسديم با هدايت الکتريکي ۱٫۲ (شاهد)، ۴ و ۸ دسي زيمنس بر متر در موسسه تحقيقات برنج کشور در سال ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفتند. طول ريشه و ساقه، وزن خشک ريشه و ساقه، درصد سديم و پتاسيم در ساقه و کد ژنوتيپي (بر اساس دستورالعمل موسسه بين المللي تحقيقات برنج) در مرحله گياهچه مورد بررسي قرار گرفتند. ارقام متحمل زيست توده (مجموع وزن خشک ريشه و ساقه) بالا و نسبت سديم به پتاسيم کمتري داشتند. در شوري هاي ۴ و ۸ دسي زيمنس بر متر همبستگي بين وزن ساقه، زيست توده و کد ژنوتيپي منفي و معني دار گرديد، در حالي که همبستگي بين درصد سديم، نسبت سديم به پتاسيم و کد ژنوتيپي مثبت و معني دار بود. در شوري ۸ دسي زيمنس برمتر، شاخص هاي ميانگين توليد، تحمل، تحمل به تنش، حساسيت به تنش و ميانگين هندسي سديم و ميانگين توليد، تحمل، تحمل به تنش و حساسيت به تنش نسبت سديم به پتاسيم با کد ژنوتيپي معني دار و بالاتر از ۰٫۵ بود. طبق نتايج تجزيه عليت، در شوري ۴ دسي زيمنس بر متر، اثر مستقيم وزن خشک ساقه بالاتر از ساير آثار است، اگرچه اثر مستقيم زيست توده، مثبت و پايين بود، اما اين صفت به طور غيرمستقيم و از طريق وزن خشک ساقه اثر بالايي بر کد ژنوتيپي ارقام داشت. تجزيه به عامل ها اهميت صفات زيست توده، وزن خشک ساقه و درصد پتاسيم جذب شده را نشان داد.