مقاله ارزيابي روابط بين عملکرد دانه در بوته با اجزا عملکرد در ژنوتيپ هاي کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روابط بين عملکرد دانه در بوته با اجزا عملکرد در ژنوتيپ هاي کنجد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزا عملکرد
مقاله کنجد
مقاله رگرسيون مرحله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ليلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در کنجد، آزمايشي در قالب يک طرح آگمنت در مزرعه تحقيقاتي لورک واقع در شهرستان نجف آباد اصفهان بر روي ۱۱۲ نمونه کنجد پياده شد. صفات مورد مطالعه شامل: روز تا ۵۰% گل دهي، روز تا برداشت، وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد کپسول در هر بوته، ارتفاع تا اولين گره ميوه دهنده، تعداد گره ساقه اصلي و فرعي، وزن دانه در کپسول و عملکرد دانه در بوته بود. در کليه ژنوتيپ ها، عملکرد دانه در بوته، همبستگي مثبت و معني داري با تعداد کپسول در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره ساقه اصلي و وزن دانه در کپسول داشت، ولي همبستگي آن در ژنوتيپ هاي تک شاخه با تعداد کپسول در بوته، وزن دانه در کپسول، وزن صد دانه، همبستگي مثبت و معني دار و با ارتفاع تا اولين گره ميوه دهنده منفي و معني دار بود. همچنين در ژنوتيپ هاي چندشاخه عملکرد دانه در بوته، همبستگي مثبت و معني داري با تعداد کپسول در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه هاي اصلي و فرعي و همبستگي منفي و معني داري را با تعداد شاخه هاي اوليه نشان داد. نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون مرحله اي براي عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي تک شاخه و چندشاخه نشان داد که تعداد کپسول در بوته مهمترين جزء عملکرد دانه در بوته است.