مقاله ارزيابي روابط بين عملکرد دانه و برخي از ويژگي هاي وابسته به آن در جمعيت هاپلوئيد مضاعف گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روابط بين عملکرد دانه و برخي از ويژگي هاي وابسته به آن در جمعيت هاپلوئيد مضاعف گندم نان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه ضرايب مسير
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد
مقاله هاپلوئيد مضاعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمينيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: شيران بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش جمعيت دنيا و نياز به تامين غذا، افزايش عملکرد گياهان زراعي همانند غلات از مهمترين راهکارهاي نيل به اين هدف بوده که تا حدود زيادي با تعيين و شناسايي عوامل موثر بر افزايش عملکرد غلاتي مثل گندم تحقق مي پذيرد. اين تحقيق به منظور ارزيابي عملکرد دانه و تعيين ارتباط آن با برخي ويژگي هاي وابسته به عملکرد در يک جامعه هاپلوئيد مضاعف گندم نان شامل ۱۰۰ لاين حاصل از تلاقي با ذرت، به همراه والدين (CK1 و ES32) و ۶ رقم گندم نان ايراني اجرا گرديد. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد پنجه بارور و تعداد کل پنجه در گياه، تعداد گره، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ پرچم، طول سنبله، تعداد بذر در سنبله و وزن صد دانه بود. نتايج حاکي از ضرايب همبستگي مثبت و معني دار (P<0.01) بين عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله، طول سنبله و طول و عرض برگ پرچم بود. بر اساس نتايج رگرسيون مرحله اي: طول سنبله، تعداد پنجه، طول برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله مهمترين صفات در توجيه تنوع موجود در عملکرد دانه بودند. تجزيه ضرايب مسير ساده نشان داد که طول سنبله و تعداد دانه در سنبله به ترتيب بيشترين اثر مستقيم مثبت و معني دار (P<0.01) را بر عملکرد دانه در واحد سطح دارد. تجزيه ضرايب مسير زنجيري نيز نشان داد، تعداد پنجه اثر مستقيم مثبت و معني داري (P<0.05) بر عملکرد دانه داشت. همچنين اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله بر وزن صددانه و نيز اثر مستقيم طول سنبله بر تعداد دانه در سنبله، معني دار بود. نتايج تجزيه هاي متعامد (اورتوگونال) حاکي از عدم وجود اختلاف معني دار بين ارقام بومي نسبت به ارقام هاپلوئيد مضاعف از نظر مهمترين صفت اقتصادي يعني عملکرد بود. نتايج اين تحقيق مي تواند در انتخاب ويژگي هاي مهم وابسته به عملکرد به عنوان شاخص هاي انتخاب عملکرد دانه گندم با توجه به يکنواختي جامعه هاپلوئيد مضاعف مورد استفاده قرار گيرد و راه را جهت افزايش بالقوه عملکرد ارقام گندم هموار سازد.