مقاله ارزيابي روابط منبع و مخزن در دو هيبريد آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روابط منبع و مخزن در دو هيبريد آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدوديت منبع و مخزن
مقاله هيبريد آفتابگردان
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه روابط منبع و مخزن، بارگيري اسيميلات ها در آوند آبكش و ظرفيت توليد مواد فتوسنتزي عامل محدودكننده براي افزايش بيشتر عملكرد است که ظرفيت مخزن نمونه اي از خصوصيات فيزيولوژيكي عملكرد است. اين پژوهش به منظور ارزيابي ميزان محدويت منبع و تاثيرآن بر اجزاي عملكرد دو هيبريد آفتابگردان به صورت آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در سال زراعي ۱۳۸۳ در تبريز اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو هيبريد آذرگل و آلستار و حذف دانه شامل تيمار بدون حذف دانه (شاهد)، حذف دانه هاي ۱٫۳ كناري طبق، حذف دانه هاي ۱٫۳ مياني طبق و حذف دانه هاي ۱٫۳ مركزي طبق بود. اعمال تيمار حذف دانه در زمان پس از گرده افشاني كامل انجام گرفت. نتايج نشان دادند كه بين دو هيبريد در همه صفات به جز وزن هزار دانه و پهناي دانه اختلاف معني داري وجود داشته و در تمام صفات مورد بررسي هيبريد آذرگل نسبت به هيبريد آلستار برتري داشت. وزن هزار دانه، طول، عرض و پهناي دانه با حذف دانه افزايش يافته ولي نسبت مغز به دانه كاهش نشان داد. درصد افزايش وزن هزار دانه در هيبريد آذرگل معادل ۳٫۹ درصد و در هيبريد آلستار معادل ۶٫۹ درصد بود. وزن هزار دانه در تيمار شاهد ۷۵٫۴۳ گرم و در تيمارهاي حذف دانه هاي ۱٫۳ كناري، ۱٫۳ مياني و ۱٫۳ مركزي به ترتيب ۸۱٫۳۷، ۷۸٫۸۳ و ۷۸٫۲۱ گرم بود. بر اساس نتايج آزمايش مي توان گفت كه دو هيبريد مورد بررسي با محدوديت منبع مواجه بوده و ميزان محدوديت در هيبريد آلستار نسبت به هيبريد آذرگل بيشتر مي باشد.