مقاله ارزيابي روايي نسبي و پايايي پرسشنامه بسامد مصرف غذايي براي بررسي دريافت هاي مواد مغذي: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روايي نسبي و پايايي پرسشنامه بسامد مصرف غذايي براي بررسي دريافت هاي مواد مغذي: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله بررسي تغذيه اي
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اصفهاني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به منظور ارزيابي روايي و پايايي نسبي پرسشنامه بسامد مصرف غذايي مورد استفاده در مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد.
روش ها: ۱۳۲ نفر (۶۱ مرد و ۷۱ زن) در اين مطالعه شرکت کردند. بررسـي دريافت هاي غذايي از طريق ميـانگين ۱۲ يـادآمد خوراک ۲۴ ساعته(DR=Dietary Recall)  در ۱۲ ماه متوالي جمـع آوري شد. شرکت کنندگان دو پرســشنامه ۱۶۸ موردي نيمه کمي (FFQ=Food Frequency Questionnaire)  را در فاصله زماني يک سال پر کردند. اولين يادآمد خوراک، يک ماه بعد از تکميل FFQ1 و يادآمد آخر يک ماه قبل از تکميل  FFQ2پرسش شد. خون و نمونه هاي ادرار در هر فصل براي اندازه گيري مقادير بيوشيميايي سرم و ادرار گرفته شد.
يافته ها: ضريب همبستگي پس از تعديل اثر سن و انرژي دريافتي بين DR و FFQ2 از ۱۴/۰ (ويتامينA ) تا ۷۱/۰ (فسفر) در مردان با ميانگين r=0.53 و از ۱۱/۰ (بتاکاروتن) تا ۶۵/۰ (فيبر) در زنان با ميانگين r=0.39 بود. ضريب همبستگي تکرارپذيري پس از تعديل انرژي با ميانگين r=0.59 در مردان و r=0.60 در زنان بود. ميزان ضريب توافقFFQ2  و يادآمدهاي غذايي ۲۴ ساعته از %۳۹٫۶ (ويتامين C) و %۶۸٫۳ (فسفر) در مردان و از %۳۹٫۶ (پتاسيم) تا %۵۴٫۱ (فيبر) در زنان به دست آمد. ضرايب همبستگي بين ميزان نيتروژن و پتاسيم ادرار با پروتئين و پتاسيم دريافتي حاصل از FFQ به ترتيب ۳۶/۰ و ۳۵/۰ بودند.
نتيجه گيري: FFQ طراحي شده در مطالعه قند و ليپيد تهران، روايي و پايايي نسبي قابل قبول براي بزرگسالان تهراني داشته، ابزار مناسبي براي ارزيابي دريافت هاي مواد مغذي در اين جمعيت مي باشد.