مقاله ارزيابي روش تزريق عضلاني و داخل جلدي پلاسميد باکتريايي حاوي ژن نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش تزريق عضلاني و داخل جلدي پلاسميد باکتريايي حاوي ژن نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق داخل جلدي
مقاله تزريق عضلاني
مقاله لنفوسيت هاي T کشنده
مقاله نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا
مقاله واکسن ژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بامداد طراوت
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: توسطي خيري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: استفاده از واکسن هاي ژني بر پايه کاربرد پلاسميدهاي باکتريايي به منظور القاي ايمني سلولي بر ضد عوامل بيماري زا يکي از رويکردهاي نوين به شمار مي رود. ساز و کارهايي که توسط آن سلول هاي ايمني اختصاصي بر ضد آنتي ژن عرضه شده توسط واکسن هاي پلاسميدي شکل مي گيرند، هنوز به طور کامل شناخته شده نيست. از اين رو، لازم است تا چند راه تزريق واکسن به منظور يافتن بهترين راه ايمن سازي در مورد هر آنتي ژن منحصر به فرد، ارزيابي شود. در اين پژوهش روش تزريق عضلاني ناقل ژني حاوي نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا با روش تزريق داخل جلدي مقايسه شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، توانايي دو روش مختلف ايمن سازي (داخل عضلاني و داخل جلدي) در القاي پاسخ سلول کُشي لنفوسيت هاي T و نيز توانايي اين دو روش در پاک سازي ويروس آنفلوانزا از ريه موش هاي BALB/c مقايسه شد. به اين منظور، موش هاي BALB/c جنس ماده در روزهاي ۰، ۱۴ و ۲۸ با پلاسميد بياني ژن نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا ايمن سازي شدند. دو هفته پس از تزريق آخر، ميزان پاسخ سلول کشي لنفوسيت هاي T به روش لاکتات دهيدروژناز ارزيابي شد. همچنين، موش هاي مورد آزمايش با ويروس آنفلوانزا چالش شدند و عيار ويروس آنفلوانزا در ريه موش ها ۴ روز پس از چالش سنجش شد.
نتايج: آزمايش هاي صورت گرفته نشان داد که ايمن سازي موش ها به روش تزريق عضلاني پاسخ سلول کشي لنفوسيت هاي T قوي تري در مقايسه با روش داخل جلدي القا مي کند. همچنين موش هاي ايمن شده به روش تزريق عضلاني سطح بالاتري از پاک سازي ويروس از ريه را نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که تفاوت در روش ايمن سازي با استفاده از واکسن ژني نوکلئوپروتئين ويروس آنفلوانزا منجر به القاي متفاوت پاسخ هاي ايمني سلولي مي شود.